KSPH 67 INS 26981/2014-B-8
č.j.: KSPH 67 INS 26981/2014-B-8

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužnice: Věra Kostrounová, nar. 4.9.1972, IČO: 694 67 030, bytem a sídlem Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, adresa pro doručování: Slavíky 433, 267 01 Králův Dvůr, o insolvenčním návrhu dlužnice a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Tomáše Kostrouna (B-7) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Tomáš Kostroun z majetkové podstaty dlužnice: Věra Kostrounová, nar. 4.9.1972, IČO: 694 67 030, bytem a sídlem Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, adresa pro doručování: Slavíky 433, 267 01 Králův Dvůr nabyl: pozemky parc.č.st. 433 (jehož součástí je rozestavěná budova) a 225/16, vše k.ú. Tmaň, obec Tmaň

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Tomáš Kostroun může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Tomáši Kostrounovi, aby nabídl nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 27. července 2015

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Karolína Biniová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů