KSPH 67 INS 26143/2014-P1-4
č.j.: KSPH 67 INS 26143/2014-P1-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, adresa pro doručování: Bicanova 898/3, 252 62 Horoměřice, o insolvenčním návrhu dlužníka a o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení č.j. KSPH 67 INS 26143/2014-P1-2 ze dne 29.10.2014, kterým byla ukončena účast věřitele v insolvenčním řízení dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, adresa pro doručování: Bicanova 898/3, 252 62 Horoměřice, se dle ust. § 95 insolvenčního zákona 1 ve výroku II. mění tak, že účast věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, v řízení n e k o n č í . Věřitel tak má za dlužníkem přihlášenou a zjištěnou pohledávku ve výši 11.293,28 Kč, která byla přihlášena již do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPH 67 INS 13040/2014.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy do- šlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má po- vinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 2). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 3).

V Praze dne 13. listopadu 2014

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Radka Jarolímová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) 3 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů