KSPH 67 INS 25363/2016-A-8
č.j.: KSPH 67 INS 25363/2016-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO: 710 20 918, bytem Nová Ves 12, 267 63 Zaječov, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 25363/2016-A-6 ze dne 8.11.2016 o odmítnutí insolvenčního návrhu z důvodu jeho vad se podle ust. § 95 insolvenčního zákona 1 mění tak, že insolvenční návrh ze dne 7.11.2016 s e n e o d m í t á .

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 2). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 28. listopadu 2016

Tomáš Jirmásek,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Patricie Köhlerová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) isir.justi ce.cz