KSPH 67 INS 21545/2014-A-11
č.j.: KSPH 67 INS 21545/2014-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentem soudce JUDr. Michalem Tomášem v insolvenční věci dlužníků: a) Radka anonymizovano , anonymizovano , a b) Julius anonymizovano , nar. 25.10.1979, oba bytem Klecany 344, 250 67 Klecany, o insolvenčním návrhu dlužníků,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 21545/2014-A-9 ze dne 18.8.2014 se mění tak, že navrhovatelům se povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á , když navrhovatelé navýšili svůj příjem a soud tak může bez dalšího rozhodnout o povolení oddlužení navrhovatelů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kd y došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř. 1 ). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 5. září 2014

JUDr. Michal Tomáš, v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Karolína Biniová

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )