KSPH 67 INS 2080/2016-B-10
č.j.: KSPH 67 INS 2080/2016-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO: 034 42 390, bytem Čisovice 206, 252 04 Čisovice, o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Jana anonymizovano , nar. 18.6.1989, bytem Čisovice 143, 252 04 Čisovice (B-9) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Jan anonymizovano , nar. 18.6.1989, z majetkové podstaty dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO: 034 42 390, bytem Čisovice 206, 252 04 Čisovice nabyl: pozemky parc.č. st. 82 (jehož součástí je budova č.p. 143), 1308/2 a 152/2, vše k.ú. Čisovice.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Jan anonymizovano , nar. 18.6.1989, může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Janu anonymizovano , nar. 18.6.1989, aby nabídl nejvyšší cenu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navr- hovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 11. května 2016

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Beranová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů