KSPH 67 INS 20141/2015-A-12
č.j.: KSPH 67 INS 20141/2015-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentem soudce JUDr. Michalem Tomášem v insolvenční věci dlužníků: a) Tomáš anonymizovano , anonymizovano , b) Veronika anonymizovano , nar. 1.2.1979, oba bytem Na Lada 73, 250 66 Zdiby, o insolvenčním návrhu dlužníků,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 20141/2015-A-9 o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč se podle ust. § 95 insolvenčního zákona 1 mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč s e n a v r h o v a t e l ů m n e u k l á d á , neboť navrhovatelé podali proti uvedenému usnesení včasné odvolání a současně doložili, že jejich příjem je pro povolení oddlužení dostačující.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 30. září 2015

JUDr. Michal Tomáš, v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Karolína Biniová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )