KSPH 67 INS 17080/2016
_l' ÍULLL JIu-Jf u.-.a.: .J-I u

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném zpředsedy JUDr. Ing. ]aroslava Zelenky, Ph.D. a soudců ]UDr. Alexandry Jiříčkově a Mgr. Markéty Hudečková v insolvenční věci věřitelky č. 4: Marie anonymizovano , anonymizovano bytem Smetanovo nábřeží 179, 517 54 Vamberk zastoupenou advokátem JUDr. Jakubem Celerýnem sídlem Na Rybníčku 1529/ 5, 120 00 Praha 2 dlužníka: FIGURKA, () ...p 5., IČO 27419428 sídlem Ruská 1078/ 2 251 01 R1čany zastoupeněho obecným zmocněncem Mgr Vladimírem Kořenem bytem Ruská 1078/ 2 251 01 Ríčany o odvolání věřitelky č. 4 proti usnesení Krajského soudu vPraze ze dne 5. února 2018, č. j134 3, takto: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5 února 2018,c č.j.

P4-3, se potvrzuje.

Odůvo dněni:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl přihlášku pohledávky věřítelky č. 4 Marie anonymizovano (dále jen odvolatelka; bod 1. výroku), a konstatoval, že právní moci tohoto usnesení účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí (bod ll. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že odvolatelka dne 18. 11. 2016 přihlásila svou pohledávku za dlužníkem FIGURKA, o. p s. (dále jen dlužník) že insolvenční správkyně (dále jen správkyně) vyzvala odvolatelku k odstranění vad přihlášky do 15 dnů od doručení výzvy s poučením o tom, jak má opravu svě přihlášky prověst a o následcích nesplnění výzvy, tedy ze, nebude lí přihláška pohledávky odvolatelky ve stanoveně lhůtě řádně doplněna vůči insolvenční'rnu soudu, nebude se k ní přihlížet; výzva pak byla odvolatelce doručena dne 10. 4. 2017. Podáním doručeným soudu dne 25. 4. 2017 odvolatelka doplnila svou přihlášku toliko o uvedení Zápis zjednání DR FIGURKA o.p.sií, čímž však vytčeně vady (zejména uvedení okolnosti vzniku uplatněněho nároku) přihlášky neodstranila. Soud I. stupně uzavřel, že odvolatelka ve stanovené: lhůtě vady svě přihlášky řádně neodstranila, a že tyto vady přihlášky brání jejímu dalšímu projednávání. Proto postupoval podle Š 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ), přihlášku pohledávky odvolatelky odmítl a ukončil jeji účast v řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud v bodě I výroku změnil tak, že se přihláška odvolatelky neodmítá, a aby je vbodě II výroku zrušil. Namítala především to, že její přihlášená pohledávka má zcela jednoduchou genezi, čemuž odpovídá těž její stručný popis, že z jej ejího doplnění vyplývají všechny rozhodně skutečností pro její přezkoumání, a že nesouhlasí s tvrzením soudu I stupně o tom, že by v přihlášce pohlejdávky nebylo uvedeno datum, kdy byla zápůjčka dlužníku poskytnuta, nebot v přihlášce (ívje imdoplněm') uvedená datum 5.12 2015 totiž primárně neoznačuje datum podpisu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4 vsrn 315/2018 předložené smlouvy o zápůjčce, ale právě datum skutečného poskytnutí zápůjčky dlužníku, což vyplývá i z předloženého výpisu z bankovního účtu. Údaj o okamžiku poskytnutí zápůjčky tedy v přihlášce uveden byl, avšak soud i správkyně pouze obsah přihlášky nesprávně vyložil. Insolvenční soud rovněž věc nesprávně právně posoudil, když odvolatelce vytknul nedostatečnou specifikaci období, za které požaduje úrok z prodlení, přestože odvolatelka tento úrok již vdoplnění nepožadovala. Odvolatelka je tak přesvědčena, že všechny relevantní skutečnosti a důkazy v rámci své přihlášky uvedla a předložila (bytí v poněkud minimalistické formě), avšak správkyně ani soud je nezaznamenaly, resp. nechtěly zaznamenat. Dodala, že soud při posouzení přihlášky odvolatelky postupoval příliš formalisticky a vůbec nezohlednil, že tato nebyla v době podání přihlášky, ani v době jejiho doplnění, právně zastoupena, přičemž na běžného občana pak pochopitelně nelze klást nepřiměřené požadavky a nelze legitimně očekávat, že bude například rozlišovat mezi konsensuálními a reálnými kontrakty.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle 5 173 odst. 1 12 podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Kromě obecných náležitosti podání musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá (Š 174 odst. 2 IZ). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (Š 177 IZ). Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas ařádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu krozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (Š 188 IZ). Podle Š 185 IZ nastala li v průběhu insolvenčního řízeni skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí, o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dne 18. 11. 2016 byla soudu I. stupně doručena přihláška pohledávky odvolatelky za dlužníkem v celkové výši 25 016 Kč (P4 1), v níž jako právní důvod jejího vzniku toliko odvolatelka uvedla smlouva o zápůjčce 5. 12. 2015"; jiné (další) údaje (vyjma vyčíslení příslušenství ve výši 8,05 % za rok k 31. 8. 2016) ohledně své pohledávky neuvedla. Odvolací soud dále zjistil, že správkyně výzvou ze dne 7. 4. 2017 (1344), jež byla odvolatelce doručena dne 10. 4. 2017 (13-44), vyzvala odvolatelku k doplnění jeji přihlášky takto: o doplnění skutkových okolností vzniku uplatněného nároku s tim, že v přihlášce pohledávky zcela absentovala tvrzení ohledně výše poskytnutých půjček, datu a způsobu poskytnutí finančních prostředků, dohodě o úrokové sazbě, dohodě o splatnosti půjčky, údaje, kdy se dlužník dostal do prodlení, příslušenství pohledávky bylo nutno doplnit o uvedení v jaké výši, za jaké období (přesně počet dní či uvedení časového rozmezí od do, a z jakých částek jsou úroky požadovány), dále bylo nutno doplnit, o jaký typ příslušenství se jednalo (smluvní úrok z prodlení, zákonný úrok z prodlení, úrok, apod.),

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

ITULJLJLJIQULU v přihlášce pohledávky bylo navíc uvedeno, že je nesplatná, bylo proto nutno postavit najisto, zda byla pohledávka splatná či nikoli, když na druhou stranu byly přihláškou uplatněny úroky z prodlení, na které vzniká nárok v případě prodlení, tedy neuhrazení pohledávky ve splatnosti, v přihlášce pohledávky musí být rozhodující skutečnosti, na kterých se pohledávka zakládá, vylíčeny tak, aby z nich byl zřejmý skutkový děj (skutek), na jehož základě se uplatňuje právo, a to v takovém rozsahu, který umožňuje jeho jednoznačnou individualizaci v uplatněné přihlášce absentovala jakákoliv tvrzeni, když byl uveden toliko právni důvod vzniku pohledávky, který je sám o sobě zcela nedostatečný, s odkazem na přílohy, z nichž však rozhodné skutečnosti nevyplývají, výše uvedené skutečnosti pak bylo nutno doložit příslušnými listinami, které je prokazovaly. Lhůta pro doplnění a opravení přihlášky byla správkyní stanovena v rozsahu 15 dnů od doručení výzvy s tim, že odvolatelka byla zároveň řádně poučena o tom, jak je nutné opravu a doplnění provést a o tom, že přihláška a její přílohy se podávají u insolvenčního soudu, a že nebude li přihláška v uvedeném termínu doplněna, předloží ji správkyně insolvenčnímu soudu s návrhem, aby bylo rozhodnuto o tom, že se kpřihlášce nepřihlíží. Z obsahu insolvenčního spisu se pak podává, že odvolatelka na výzvu správce sice reagovala podáním ze dne 25. 4. 2017 (P4-2), avšak vady své přihlášky neodstranila, když svou přihlášku v kolonce č. 07 formuláře další okolnosti doplnila toliko o uvedení Zápis z jednání DR FIGURKA o.p.s. s tím, že celková výše pohledávky činila 24 200 Kč (příslušenství již nebylo uplatňováno).

Za popsaného stavu soud I. stupně nepochybil, když přihlášku pohledávky odvolatelky č. P4 podle 5185 IZ odmítl pro vady, jež brání jejímu přezkoumání, nebot> nebyly vurčené lhůtě u soudu I. stupně řádně a včas odstraněny, a konstatoval ukončení účasti odvolatelky v řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle 5 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (5 237, $ 239 a 8 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst.. 2 IZ).

Praha 27. února 2018

JUDr. Ing. jaroslav Zelenka, Ph.D., vr. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr I.? tťa.