KSPH 67 INS 14679/2015-B-115
č.j.: KSPH 67 INS 14679/2015-B-115

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , IČO: 147 68 861, bytem Javorová 1512, 263 01 Dobříš, zastoupen Mgr. Petrem Řehákem, advokátem, se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3 o insolvenčním návrhu navrhovatele: Jindřich anonymizovano , anonymizovano , bytem Horská 384, 261 01 Příbram IV, zastoupen JUDr. Robertem Bezděkem, CSc., advokátem, se sídlem Rohanské nábřeží 7, 186 00 Praha 8, za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud v y s l o v u j e na základě žádosti Ing. Roberta anonymizovano , anonymizovano , bytem Rožmitálská 135, 261 01 Příbram ze dne 15.9.2016 (B-113) podle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Ing. Robert anonymizovano z majetkové podstaty dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , IČO: 147 68 861, bytem Javorová 1512, 263 01 Dobříš nabyl: pozemky parc.č. st. 1838 (jehož součástí je budova č.p. 1130) a 348/8, vše k.ú. Dobříš.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Ing. Robert anonymizovano může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Ing. Robertu Vařekovi, aby nabídl nejvyšší cenu.

Tento souhlas je vydáván z důvodu předejití možnému budoucímu zpochybňování, zda Ing. Robert anonymizovano byl osobou oprávněnou k nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka (uvedená otázka je sporná, soud jí tímto usnesením neřešil, neboť má za to, že dání tohoto souhlasu ničeho nebrání).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navr- hovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 20. září 2016

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Beranová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů isir.justi ce.cz