KSPH 67 INS 13874/2016-P5-6
č.j.: KSPH 67 INS 13874/2016-P5-6

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , IČO: 631 93 302, se sídlem České Heřmanice 75, 565 52 České Heřmanice, k doručení na adrese P. O. BOX 32, Masarykova 105, 252 19 Rudná u Prahy, o insolvenčním náv rhu dlužníka o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 13874/2016-P-5-5 ze dne 24.10.2016 o odmítnutí přihlášky věřitele Finanční úřad pro Pardubický kraj, se sídlem Boženy Němcové, 530 02 Pardubice se podle ust. § 95 insolvenčního zákona 1 mění tak, že přihláška s e n e o d m í t á a účast věřitele v insolvenčním řízení n e k o n č í , protože věřitel podal proti uvedenému usnesení včasné a důvodné odvolání, neboť pohledávka věřitele byla zjištěna dne 10.10.2016 tím, že insolvenční správkyně vzala své popření pohledávky zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné. Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř. 2 ).

V Praze dne 4. listopadu 2016

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Beranová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů isir.justi ce.cz