KSPH 67 INS 10271/2014-B-10
č.j.: KSPH 67 INS 10271/2014-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Přis-toupim 40, 282 01 Český Brod, o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty,

takto:

Soud při výkonu své působnosti a při výkonu působnosti věřitelského výboru v y s l o v u j e na základě žádosti Moniky anonymizovano , anonymizovano (B-10) podle ust. § 295 odst. 3 insol-venčního zákona 1 s o u h l a s s tím, aby Monika anonymizovano , anonymizovano z majetkové podstaty dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Přistoupim 40, 282 01 Český Brod nabyla: pozemky parc.č. st. 57 (jehož součástí je budova č.p. 40), 16/5, 16/6, 17, 20/2 a 20/3, vše k.ú. a obec Přistoupim.

Tímto souhlasem je toliko stanoveno, že Monika anonymizovano může z majetkové podstaty nabývat majetek do ní náležející, nikoliv že se tak nutně stát musí. Je tedy na Monice anonymizovano , aby nabídl nejvyšší cenu.

Podmínky prodeje určuje svým pokynem zajištěný věřitel. Soud připomíná insolvenční správkyni, že budou-li výše specifikované pozemky prodávány za cenu nižší, než je cena odhadní, je vhodné, aby s takovým prodejem a zejména jeho podmínkami vyslovil souhlas i dlužník.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (jediným k odvolání aktivně legitimovaným subjektem je dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona navrhovatel, kterému však bylo plně vyhověno). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§169 odst. 2 o.s.ř. 2).

V Praze dne 23. října 2014

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Radka Jarolímová

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů