KSPH 66 INS 9030/2015-P-22
Č.j.: KSPH 66 INS 9030/2015-P-22-5

USNESE NÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci dlužníka: JUDr. Ilona anonymizovano , anonymizovano , IČO 481 28 031, bytem 252 62 Horoměřice, T. G. Masaryka 907, o přihlášené pohledávce, tak to: I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3.11.2015 č.j. KSPH 66 INS 9030/2015-P- 22-3 se mění tak, že pohledávka věřitele č. 20 Vladislav anonymizovano , nar. 4.1.1958, bytem Evropská 371/131, 160 00 Praha, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka JUDr. Ilona anonymizovano , anonymizovano , IČO 481 28 031, bytem 252 62 Horoměřice, T. G. Masaryka 907, se ve výši 693.460,-Kč neodmítá a účast tohoto věřitele v řízení nekončí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o odvolání.

O důvo dně ní :

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-A-12 ze dne 26.5.2015 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a zároveň bylo povoleno řešení jeho úpadku oddlužením. Věřitel č. 20 Vladislav anonymizovano , nar. 4.1.1958, bytem Evropská 371/131, 160 00 Praha, přihlásil do předmětného insolvenčního řízení svoji pohledávku v celkové výši 776.424,-Kč, kterou v části 5.000,-Kč přihlásil jako vykonatelnou.

Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 25.9.2015 insolvenční správce popřel nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 20 co do částky 688.928,-Kč, a to co do pravosti a výše, přičemž důvodem popření je skutečnost, že pohledávka nevznikla, když věřitel vznik této pohledávky neprokázal, a dále dílčí pohledávka č. 5 v popřené výši 7.838,-Kč a dílčí pohledávka č. 6 v popřené výši 24.246,-Kč jsou promlčené. Dílčí pohledávka č. 6 uplatněná ve výši 41.652,-Kč byla insolvenčním správcem popřena ve výši 37.120,-a uznána ve výši 4.532,-Kč a její skutečná výše tedy činí méně než 50 % přihlášené částky. Insolvenční správce následně zaslal věřiteli č. 20 vyrozumění o částečném popření jeho pohledávky spolu s poučením o dalším možném postupu, přičemž toto vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 2.10.2015. Následně dne 23.10.2015 byla podána věřitelem č. 20 žaloba na určení pravosti a výše jeho pohledávky, která byla podána ve lhůtě 30 dnů od konání zvláštního přezkumného jednání.

Následně bylo zdejším soudem nesprávně rozhodnuto ve výroku citovaným rozhodnutím ze dne 3.11.2015 č.j.-3 tak, že pohledávka věřitele č. 20 Vladislav anonymizovano odmítá v rozsahu 693.460,-Kč a v tomto rozsahu končí účast věřitele č. 20 v řízení s odůvodněním, že věřitel do dne vydání tohoto rozhodnutí nepodal žalobu na určení jeho pohledávky. doručeno dne 9.11.2015. Dne 18.11.2015 podal věřitel č. 20 Vladislav anonymizovano prostřednictvím svého právního zástupce odvolání do usnesení č.j.-3 s odůvodněním, že pro vydání tohoto rozhodnutí nebyly splněny předpoklady, když podal včas žalobu na určení pravosti a výše jeho pohledávky, a navrhl toto rozhodnutí v plném rozsahu zrušit. Věřitel č. 20 dále požádal přiznání náhrady nákladů řízení o odvolání ve výši odpovídající příslušnému počtu úkonů právní služby a příslušnému počtu náhrad hotových výdajů dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ust. §185 IZ odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že usnesení č.j. KSPH 66 INS 9030/2015-P-22-3 bylo vydáno nesprávně, když pro jeho vydání nebyly dány předpoklady, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení o odvolání věřitele č. 20 bylo rozhodnuto tak, že žádnému z účastníků tohoto řízení nebyla přiznána náhrada nákladů řízení, když náhradu nákladů lze přiznat pouze vůči účastníkům navzájem a dlužník nutnost podání odvolání nezavinil.

Po u č e n í : Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel č. 20, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 30. listopadu 2015

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová