KSPH 66 INS 8704/2015-P-6
KSPH 66 INS 8704/2015-P-6-5

Us ne s e n í

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci dlužníka: S D T, spol.s.r.o., IČ: 26154650, se sídlem U Přístavu 811, 250 01 Brandýs nad Labem o odvolání věřitele č. 5 proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2015 č.j. KSPH 66 INS 8704/2015-P-6-3

takto

I. Usnesení Krajského soudu v Praze vydané vyšší soudní úřednicí dne 25. srpna 2015 č.j. KSPH 66 INS 8704/2015-P-6-3 s e m ě n í takto:

soud b e r e n a v ě d o m í částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky č. 6 věřitele č. 5 Finančního úřadu pro Středočeský kraj , IČ: 72080043, se sídlem Žitná 12, 120 00 Praha 2 , a to ve výši 108.769, 06 Kč.

Od ůvo d ně n í

Krajský soud v Praze usnesením vydaným vyšší soudní úřednicí dne 25. srpna 2015 č.j. -3 rozhodl, že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášené pohledávky č. 6 v celé výši 23.346.446,18 Kč věřitele č. 5 Finančním úřadem pro Středočeský kraj , IČ: 72080043, se sídlem Žitná 12, 120 00 Praha 2.

V odůvodnění soud uvedl, že dne 21.8.2015 doručil věřitel soud podání, kde uvedl, že snižuje původní přihlášku přihlášené pohledávky, ale soud toto podání posoudil jako zpětvzetí celé přihlášené pohledávky. Soud rovněž uvedl, že vzhledem k tomu, že věřitel č.5 podal dvě přihlášky zůstal účastníkem řízení pro přihlášku pohledávky č. 5.

Do tohoto usnesení podal věřitel č. 5 odvolání s tím, že jeho podání ze dne 21.8.2015 nebylo úplným zpětvzetím přihlášené pohledávky, ale jak z průvodního dopisu vyplývá jen snížením původní výše přihlášené pohledávky a to o dílčí pohledávku č.116 s příslušenstvím ve výši 108.769,06 Kč.

Dle § 9 odst. 1 ) zák.č. 121/2008 Sb. proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Předseda senátu shledal odvolání věřitele č. 5 důvodným, kdy dle obsahu průvodního dopisu k podání doručenému soudu dne 21.8.2015 se jedná o snížení původní výše přihlášené pohledávky a nikoliv o její zpětvzetí. Odvolání věřitele proto zcela vyhověl a rozhodnutí , vydané vyšší soudní úřednicí, změnil jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení s tím, že nadále zůstává předmětem přihlášky č. 6 tohoto věřitele částka 23.237.677,12 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 15. září 2015

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová