KSPH 66 INS 7580/2017-69
KSPH 66 INS 7580/2017-69

Usnesení

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských č. 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci

Dlužníka: ESSA CZECH, spol. s r.o., IČO 25639641, sídlem Jirenská 1500, 250 82 Úvaly u Prahy,

Zast. JUDr. Richardem Mencnerem, advokátem, sídlem Milíčova 1670/12, 702 00 Ostrava

o schválení reorganizačního plánu,

takto:

Insolvenční soud schvaluje upravený reorganizační plán dlužníka ESSA CZECH, spol. s r.o., IČO 25639641, sídlem Jirenská 1500, 250 82 Úvaly u Prahy, předložený soudu dne 1.12.2017.

Odůvodnění:

1. Insolvenčním návrhem věřitele Jiřího Myslivečka, spojeným s návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, doručeným zdejšímu soudu dne 10.4.2017 bylo zahájeno insolvenční řízení.

2. Dne 2.5.2017 obdržel soud insolvenční návrh dlužníka, spojený s návrhem na povolení reorganizace. Dlužník ke svému podání zároveň připojil reorganizační plán, jako insolvenčního správce navrhl insolvenčního správce Ing. Jiřího Hanáka, insolvenčního správce se zvláštním povolením, se sídlem Hradeckého 309, 720 00 Ostrava.

3. Usnesením č.j.-A-20 ze dne 12.6.2017 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka a dlužníku byla povolena reorganizace.

Shodu s prvopisem ověřila Martina Šedivá isir.justi ce.cz

4. Usnesením č.j.-B-50 ze dne 21.12.2017 insolvenční soud schválil zprávu o reorganizačním plánu dlužníka, předloženou dne 1.12.2017 a zároveň svolal schůzi věřitelů za účelem projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí.

5. Podle ustanovení § 344 odst. 1. a 3. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) není-li stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem. Schůzi věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu insolvenční soud nesvolá nebo již svolanou schůzi věřitelů zruší, jestliže mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu každá jím stanovená skupina věřitelů nebo považuje-li se reorganizační plán podle tohoto zákona za přijatý bez hlasování.

6. Podle ustanovení § 345 odst. 1 IZ o přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve zprávě o reorganizačním plánu; tím není dotčena informační povinnost dlužníka, jehož účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

7. Podle ustanovení § 346 odst. 1 IZ hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odstavce 4. téhož ustanovení náležitosti hlasovacího lístku stanoví prováděcí právní předpis.

8. Podle ustanovení § 347 odst. 1 IZ jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala. Podle odst. 4. téhož ustanovení skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny.

9. Podle ustanovení § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Podle odst. 2. insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), Shodu s prvopisem ověřila Martina Šedivá

jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

10. V daném případě bylo o předloženém upraveném reorganizačním plánu hlasováno věřiteli na schůzi věřitelů dne 1.2.2018. Schůze věřitelů se účastnili věřitelé č. 5-PROMET DEVELOPMENT s.r.o., č. 11-ESWELD, spol. s r.o., č. 19-1CSC a.s., č. 20-TRUDIČ s.r.o., č. 21-METALCON CZ s.r.o., č. 53-SINFO, spol. s r.o., č. 55-Jídelna Popelka s.r.o., č. 65-PRISPED s.r.o., č. 70-ABB s.r.o., č. 74-KARSIT HOLDING, s.r.o., č. 80-STILL ČR, spol. s r.o., č. 83-BERGER SAFETY s.r.o., č. 84-ŠKODA AUTO, a.s., č. 90-KARSPED, s.r.o., č. 94-ITTechnik s.r.o., č. 100-Ing. Petr Hyhlík, č. 111-Volkswagen AG, dále byly doručeny hlasovací lístky věřitelů č. 1-Mysliveček Jiří, č. 7-Gomanold, a.s., č. 18-ROSSO STEEL, a.s., č. 25-Green Cargo, s.r.o., č. 75-ČSOB Leasing, a.s., č. 76-Finanční úřad pro Středočeský kraj, č. 78-PRAGMET, a.s., č. 86-MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav, č. 88-ReVa Czech, s.r.o., č. 89-Bilsing Automation Czech s.r.o., č. 102- DREAMland, s.r.o.

11. K doručeným hlasovacím lístkům věřitelů č. 18-ROSSO STEEL, a.s., č. 25-Green Cargo, s.r.o., č. 75-ČSOB Leasing, a.s., č. 76-Finanční úřad pro Středočeský kraj, č. 78-PRAGMET, a.s., č. 86- MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav, č. 88-ReVa Czech, s.r.o., č. 89-Bilsing Automation Czech s.r.o., č. 102-DREAMland, s.r.o. nebylo přihlédnuto, když hlasovací lístky věřitelů č. 18, 25, 78, 86, 88, 89, 102 byly doručeny soudu v listinné podobě s úředně ověřenými podpisy jednající osoby, ač tyto měly být měli být ve smyslu § 80a insolvenčního zákona doručeny v elektronické podobě do datové schránky soudu, přičemž by z listinné podoby obsahující úředně ověřený podpis v souladu s § 356 odst. 2 insolvenčního zákona byly do elektronické podoby převedeny postupem dle ust. § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Pokud se jedná o hlasovací lístky věřitelů č. 75, 76, tyto sice byly doručeny soudu v elektronické podobě, nebyla ale splněna podmínka ustanovení § 356 odst. 2 insolvenčního zákona, když hlasovací lístky neobsahovaly úředně ověřenou pravost podpisu osoby, podepisující hlasovací lístek. Tuto vadu nebylo možné odstranit postupem dle § 43 osř. (viz. znění § 50 insolvenčního zákona)

12. Po proběhlém hlasování byl reorganizační plán přijat skupinou 1 (zajištěný věřitel) , 2 (kapitalizující nezajištěný věřitel) a skupinou 3 (nezajištění věřitelé). Skupina věřitelů č. 4 (zajištěný věřitel Česká republika), 5 (pohledávka nedotčené reorganizačním plánem) a 6 (současný společník) o přijetí reorganizačního plánu nehlasovali, když se má za to, že skupina č. 5 s reorganizačním plánem souhlasí (§ 347 odst. 4 IZ)

13. S ohledem na výše uvedené tedy insolvenční soud ve smyslu § 348 odst. 2 reorganizační plán schválil, když reorganizační plán přijaly skupiny věřitelů 1,2, a 3 .Dle názoru insolvenčního soudu reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, ve vztahu ke všem skupinám věřitelů je reorganizační plán spravedlivý a lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci.

Shodu s prvopisem ověřila Martina Šedivá

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu (ustanovení § 350 odst. 1 IZ).

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud. Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny. Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3 (ustanovení § 352 IZ).

Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají. Od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze družstva, pokud z reorganizačního plánu nevyplývá něco jiného. Hlasovací práva spojená s obchodním podílem, cennými papíry nebo členstvím vykonávají osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek tam stanovených; pokud v reorganizačním plánu tyto osoby nejsou uvedeny nebo stanovené podmínky nebyly splněny, vykonávají je osoby, kterým tato práva až dosud náležela. Od účinnosti reorganizačního plánu se mění zakladatelský dokument nebo stanovy anebo jiné dokumenty upravující vnitřní poměry dlužníka a údaje, které se zapisují do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku právnických osob, a to způsobem, který je uveden v reorganizačním plánu. Tyto skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku na základě reorganizačního plánu, který se ukládá do sbírky listin. Ustanovení právních předpisů, které obecně upravují způsob změny zapisovaných skutečností, se přitom nepoužijí (ustanovení § 353 IZ).

Insolvenční správce zajistí, aby byly provedeny procesní úkony spojené s účinností reorganizačního plánu. Dlužníku s dispozičními oprávněními předá zprávu o své dosavadní činnosti a provede další úkony potřebné k tomu, aby dlužník s dispozičními oprávněními mohl vykonávat svá oprávnění. V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. Dlužník s dispozičními oprávněními je povinen informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podává souhrnně za časové úseky, stanovené reorganizačním plánem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. Pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka omezena, vykonává je insolvenční správce. Stanoví-li reorganizační plán právní úkony, které může dlužník provést jen se souhlasem insolvenčního správce, jsou tyto úkony neplatné, pokud byly provedeny bez tohoto souhlasu. Týká-li se omezení dispozičních práv dlužníka nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné katastrální pracoviště (ustanovení § 354 IZ).

Shodu s prvopisem ověřila Martina Šedivá

Věřitelský výbor kontroluje provádění reorganizačního plánu dlužníkem s dispozičními oprávněními způsobem stanoveným v reorganizačním plánu, jakož i na základě zpráv insolvenčního správce. Věřitelský výbor si může předem vyhradit, že některé právní úkony, které mají zásadní význam, může dlužník s dispozičními oprávněními uskutečnit jen s jeho předběžným souhlasem, i když nejsou uvedeny v reorganizačním plánu. Věřitelský výbor je oprávněn navrhnout insolvenčnímu soudu opatření k odstranění nedostatků, které zjistil při své kontrolní činnosti, včetně opatření, která vedou ke skončení reorganizace (ustanovení § 355 IZ).

Není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi, a to i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásili; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv. Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v tomto zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno. Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena. Má-li účinností reorganizačního plánu dojít ke vzniku, změně nebo zániku práv k majetku v majetkové podstatě, lze potřebné projevy vůle jednajících osob zahrnout do reorganizačního plánu. Jsou-li reorganizačním plánem dotčena práva, která se zapisují do katastru nemovitostí nebo do jiného seznamu podle zvláštních právních předpisů, musí být tato práva v reorganizačním plánu přesně označena (ustanovení § 356 IZ).

V Praze dne 5. března 2018

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem ověřila Martina Šedivá