KSPH 66 INS 6953/2016-A-109
KSPH 66 INS 6953/2016-A-109

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci navrhujícího věřitele: Ing. Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Sladová 4, 602 00 Brno, zast. Mgr. Bc. Tomášem Hodysem, advokátem, se sídlem Lochotínská 18, Plzeň, ve věci dlužníka: Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Komenského 236, 252 25 Jinočany,

o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření ve znění insolvenčnímu navrhovateli Ing. Petru anonymizovano , anonymizovano , bytem Sladová 468/9, 602 00 Brno se ukládá, aby ke své přihlášce pohledávky ze dne 23.3.2016 přiložil originál směnky, na základě které byl vydán Krajským soudem v Praze směnečný platební rozkaz sp.zn. 60 Sm 32/2003-11 ze dne 9.4.2003 se zamítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 22.3.2016 podal navrhující věřitel, Ing. Petr Dohnal návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano . Vyhláškou ze dne 24.3.2016 č.j.-A-3 pak bylo insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka zahájeno.

Dne 12.1.2017 podal dlužník návrh na vydání, ve výroku uvedeného, předběžného opatření.

Podle ust §7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ), nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně insolvenční zákon odkazuje. Podle ust § 82 odst. 1 IZ, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. isir.justi ce.cz

Podle ust § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. Podle ust § 76 odst. 1 písm. d) o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy a podle ust § 76 odst. 1 písm. e) o.s.ř. může být účastníku uloženo aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Podle ust § 76 odst. 2 o.s.ř., předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat. Podle ust § 5 IZ, insolvenční řízení spočívá zejména na zásadách, kdy insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. Z výše uvedeného vyplývá, že předběžné opatření lze nařídit, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. V rámci insolvenčního řízení pak lze předběžné opatření nařídit, je-li nutné v době do vydání rozhodnutí o úpadku zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty, vedoucím ve svém důsledku k poškození věřitelů. V dané věci bylo na základě návrhu insolvenčního návrhovatele zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano , insolvenční navrhovatel do tohoto řízení svoji pohledávku přihlásil přihláškou. Dlužník ve svém návrhu na nařízení předběžného opatření uvádí, že insolvenční navrhovatel k jím tvrzené směnečné pohledávce nepřiložil směnku, na jejímž základě byl vydán Krajským soudem v Praze směnečný platební rozkaz sp.zn. 60 Sm 32/2003-11 ze dne 9.4.2003. S ohledem na tuto skutečnost dlužník uvádí, že insolvenční navrhovatel tak nedoložil vlastnické právo k jím tvrzené směnečné pohledávce. Dlužník dále uváděl, že tvrzená směnka, na jejímž základě byl vydán platební rozkaz je padělkem, jakož i že směnka nemá kauzu . Dlužník s ohledem na výše uvedené měl za to, že jsou splněny podmínky pro vydání výše uvedeného předběžného opatření. Předběžné opatření lze nařídit, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. V rámci insolvenčního řízení pak lze předběžné opatření nařídit, je-li nutné v době do vydání rozhodnutí o úpadku zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty, vedoucím ve svém důsledku k poškození věřitelů. V daném případě pak soud dospěl k závěru, že návrh dlužníka na vydání předběžného opatření ze dne 12.1.2017 uvedené podmínky nesplňuje, neboť není třeba zatímně upravit poměry účastníků, není ohrožen výkon soudního rozhodnutí a ani nehrozí změna v rozsahu majetkové podstaty. Dlužník svým návrhem požaduje, aby ze strany soudu bylo zasahováno do volní sféry insolvenčního navrhovatele a aby tomuto byly ukládány povinnosti zasahující do procesních oprávnění insolvenčního navrhovatele. Dle názoru soudu nelze jakkoliv, nad rámec případných zákonných poučení, zasahovat do procesní volnosti některého z účastníků řízení, což dlužník prostřednictvím svého návrhu na vydání předběžného opatření, fakticky činí. S ohledem na výše uvedené tedy soud rozhodl o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření tak, že návrh zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 19. ledna 2017

Mgr. Jaroslav Vaško , v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Michaela Svozilová