KSPH 66 INS 577/2015-B-10
KSPH 66 INS 577/2015-B-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci dlužníků: a) Milan anonymizovano , anonymizovano a b) Naďa anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Rostoklaty 41, 287 71 Rostoklaty, o návrhu dlužnice na nařízení předběžného opatření,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým soud zruší elektronickou dražbu ve věci oprávněné GE Money Bank a.s., IČ 25672720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, proti povinným Milan anonymizovano , anonymizovano , Naďa anonymizovano , anonymizovano a Lucie anonymizovano , nar. 20.5.1985, všichni bytem Rostoklaty 41, 287 71 Rostoklaty, která by měla být zahájena dne 28.1.2016 v 10:00 a ukončena dne 28.1.2016 v 11:00, jejímž předmětem je zpeněžení spoluvlastnických podílů povinných k nemovitostem pozemku st.p. 48/2, jehož součástí je stavba č. p. 41, pozemku p.č. 449/1 a pozemku p.č. 449/2, vše v kat. území Rostoklaty, obec Rostoklaty, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, se zamítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 5.1.2016 podala dlužnice Naďa anonymizovano návrh na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud rozhodl tak, že zruší elektronickou dražbu ve věci oprávněné GE Money Bank a.s., IČ 25672720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, proti povinným Milan anonymizovano , anonymizovano , Naďa anonymizovano , anonymizovano a Lucie anonymizovano , nar. 20.5.1985, všichni bytem Rostoklaty 41, 287 71 Rostoklaty, která by měla být zahájena dne 28.1.2016 v 10:00 a ukončena dne 28.1.2016 v 11:00, jejímž předmětem je zpeněžení spoluvlastnických podílů povinných k nemovitostem pozemku st.p. 48/2, jehož součástí je stavba č.p. 41, pozemku p.č. 449/1 a pozemku p.č. 449/2, vše v kat. území Rostoklaty, obec Rostoklaty, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín. Dlužnice uváděla, že dle jejího názoru by insolvenční řízení mělo fungovat jako ochrana dlužníků před exekutory a není pak možné, aby insolvenční správce uzavřel s exekutorem smlouvu o realizaci prodeji majetku z majetkové podstaty dlužníka. Navíc pak dle názoru dlužnice je příliš nízká vyvolávací cena, když skutečná cena nemovitostí je alespoň o 1 mil. Kč vyšší. Z toho důvodu pak dlužnice žádala, aby insolvenční soud rozhodl o zrušení výše uvedené elektronické dražby.

Podle ust §7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ), nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně insolvenční zákon odkazuje.

Podle ust § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Podle ust § 76 odst. 1 písm. d) o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy a podle ust § 76 odst. 1 písm. e) o.s.ř. může být účastníku uloženo, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.

Podle ust § 76 odst. 2 o.s.ř., předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat.

Podle ust § 5 IZ, insolvenční řízení spočívá zejména na zásadách, kdy insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

Podle ust § 82 odst. 1 IZ, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Podle § 100 odst. 1 IZ je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit.

Podle § 293 odst. 1 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Pokud se jedná o předběžná opatření jako taková, lze jejich úpravu v insolvenčním zákoně rozdělit na předběžná opatření v prvotní fázi insolvenčního řízení (úprava v § 82 odst. 2 IZ, § 113 IZ), předběžná opatření v průběhu insolvenčního řízení (§ 100 IZ) a předběžná opatření po skončení insolvenčního řízení (§ 147 odst. 6 IZ).

Pokud se jedná o legitimaci dlužníka k podání návrhu na podání předběžného opatření, tato připadá v úvahu tehdy, vznikla-li zahájením insolvenčního řízení dlužníku škoda, či jiná újma-tzn. pokud bylo insolvenční řízení zastaveno, případně pokud byl insolvenční návrh odmítnut. Výše uvedené se tedy nemůže uplatnit v případě insolvenčního návrhu, podaného samotnými dlužníky.

S ohledem na výše uvedené tedy soud rozhodl tak, že návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Pokud se jedná o otázku samotné realizace předmětu zajištění, je třeba odkázat na ustanovení § 293 odst. 1 IZ, ze kterého vyplývá, že insolvenční správce je vázán pokyny zajištěného věřitele-v daném případě věřitel GE Money Bank, a.s. V daném případě pak zajištěný věřitel insolvenčnímu správci udělil pokyn k prodeji nemovitostí s tím, že zpeněžení mělo být provedeno dražbou, a to Exekutorským úřadem Tábor (Mgr. Martina Douchová). Pokud se jedná o dlužnicí uváděnou cenu 1.900.000,-Kč, jedná se o nejnižší vyvolávací cenu. Nelze pochopitelně zaručit prodej za cenu, za jakou by si prodej představovala dlužnice, to ale nelze ani v případě dlužnicí uváděného prodeje prostřednictvím realitní kanceláře (je třeba uvést, že obecně ceny za jaké jsou nemovitosti nabízeny prostřednictvím realitních kanceláří v žádném případě neznamenají, že se bez dalšího jedná o ceny reálně dosahované). Prodej prostřednictvím elektronické dražby pak obecně umožnuje reálně umožnit prodej co největšímu okruhu skutečných zájemců o koupi předmětných nemovitostí.

Nakonec je třeba upozornit na zásady insolvenčního řízení upravené v § 5 IZ, zejména pak na písm. a), dle kterého insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů a na ustanovení písm. c) dle kterého nestanoví-li insolvenční zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 12. ledna 2016

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Michaela Svozilová