KSPH 66 INS 26684/2016
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY KSPH 66 INS 26684/2016 29 NSCR 202/2017-A-43

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem V insolvenční věci dlužníka Jana Brabce, narozeného 1. listopadu 1979, bytem V Úvalech, Pražská 276, PSČ 250 82, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 66 INS 26684/2016, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5 . června 2017, č. j. KSPH 66 INS 26684/2016, 2 VSPH 1045/2017 A 35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodněnt

Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka (Jana Brabce) usnesením ze dne 5. června 2017, č. j. KSPH 66 INS 26684/2016, 2 VSPH 1045/2017-A-35, potvrdil usnesení ze dne 2. května 2017, č. j. KSPH 66 INS 26684/2016-A-26, jímž Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) zastavil insolvenční řízení zahájené návrhem dlužníka.

Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (A-3 9).

Protože dovolatel nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, ani nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdělání [š 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ], byl insolvenčním soudem usnesením ze dne 4. října 2017, č. j.-A-40, vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení nedostatek povinného zastoupení odstranil.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě (do 30. října 2017) ani později, přes poučení o následcích nečinnosti.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení % 241b odst. 2 věty před středníkem, % 104 odst. 2 a % 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

S přihlédnutím k době vydání napadeného usnesení je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném do 29. září 2017 (článek 11 bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. prosince 2017

Mgr. Milan Polášek v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková