KSPH 66 INS 26020/2016-A-10
KSPH 66 INS 26020/2016-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Dagmar Hronovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Cedrová 1322, 252 42 Jesenice u Prahy

takto:

I. Soud zrušuje své rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j. KSPH 66 INS 26020/2016-A-10 ze dne 24. listopadu 2016

II. Insolvenční řízení ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Cedrová 1322 ,252 42 Jesenice u Prahy s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Návrhem dlužníka došlým soudu dne 15.11.2016 bylo zahájeno insolvenční řízení

Usnesením soudu č.j. KSPH 66 INS 26020/2016-A-10 ze dne 24. listopadu 2016 byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut.

Podáním doručeným soudu dne 29.11.2016 vzal dlužník svůj návrh v celém rozsahu zpět.

Dle § 130 odst. 1 insolvenčního zákona je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu č.j.ze dne 24. listopadu 2016 není dosud v právní moci.

Soud proto dle § 130 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení, ve výroku I. nejdříve rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zrušil a následně ve výroku II. rozhodl, že se insolvenční řízení zastavuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Odvolání může podat pouze insolvenční navrhovatel (§ 130 odst. 4 insolvenčního zákona) isir.justi ce.cz

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 2. prosince 2016

Dagmar Hronová, v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Martina Šedivá