KSPH 66 INS 22058/2015-A-10
KSPH 66 INS 22058/2015-A-10

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci dlužnice: Michaela anonymizovano , anonymizovano , IČ: 68378963, bytem Chvojínská 569, 254 01 Jílové u Prahy, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. září 2015 č.j. KSPH 66 INS 22058/2015-A-8 takto

I. Usnesení Krajského soudu v Praze vydané vyšší soudní úřednicí dne 2. září 2015 č.j. KSPH 66 INS 22058/2015-A-8 se z r u š u j e.

Odůvodnění

Krajský soud v Praze usnesením vydaným vyšší soudní úřednicí dne 2. září 2015 č.j. KSPH 66 INS 22058/2015-A8 vyslovil svou místní nepříslušnost a spis postoupil Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému dle bydliště, které dlužnice uvedla v návrhu.

Do tohoto rozhodnutí podala dne 11.9.2015 dlužnice odvolání s tím, že v návrhu uvedla jako místo bydliště svou adresu zapsanou v centrálním registru obyvatel, ale ve skutečnosti se zdržuje na adrese v Jílovém u Prahy, kde se i nadále hodlá trvale zdržovat a své podání doplnila úplnou adresou v Jílovém u Prahy

Dle § 9 odst. 1 ) zák.č. 121/2008 Sb. proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Předseda senátu shledal odvolání dlužnice důvodným, neboť v době zahájení řízení bydlela dlužnice v okrese Praha-západ a sama uvedla, že se v okrese Praha-západ hodlá nadále trvale zdržovat, obecným soudem dlužnice je tedy Okresní soud Praha-západ a dle § 85a o.s.ř. je místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci Krajský soud v Praze. Předseda senátu tak odvolání dlužnice zcela vyhověl a rozhodnutí vydané vyšší soudní úřednicí zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 18. září 2015

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová