KSPH 66 INS 18044/2015-P-2
Č.j.: KSPH 66 INS 18044/2015-P-2-2

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Křivským v insolvenční věci dlužníka Miroslava Zeithammela, nar. 1.8.1974, IČ 69334650, bytem Slánská 165, 273 05 Smečno, o přihlášené pohledávce,

takto:

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 2: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy- Obvodní ředitelství Praha I (obvody 1,6,7), IČ: 75151472, se sídlem: Kongresová 2, 140 21 Praha 4, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Miroslava Zeithammela, nar. 1.8.1974, IČ 69334650, bytem Slánská 165, 273 05 Smečno, s e v celé výši 10.000,-Kč odmítá.

II. Právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele č. 2 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy-Obvodní ředitelství Praha I (obvody 1,6,7), IČ: 75151472, se sídlem: Kongresová 2, 140 21 Praha 4, v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Miroslava Zeithammela, nar. 1.8.1974, IČ 69334650, bytem Slánská 165, 273 05 Smečno.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j.-A-12 ze dne 14.8.2015 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka: Miroslava Zeithammela, nar. 1.8.1974, IČ 69334650, bytem Slánská 165, 273 05 Smečno.

V předmětné insolvenční věci podal věřitel č. 2 přihlášku pohledávky č. 2 v částce 10.000,-Kč, která na přezkumném jednání dne 5.11.2015 nebyla přezkoumána, neboť takto věřitelem přihlášená pohledávka má charakter pohledávek, které jsou vyloučené ze způsobů řešení úpadku a v insolvenčním řízení se tak neuspokojují.

Dle ust. § 170 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí, b) úroky, úroky z prodlení a poplatek pohledávky věřitelů z darovacích smluv, d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku, e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku, f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

Dle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Dále platí, že pokud věřitel přihlásil do insolvenčního řízení také náklady řízení, které jsou příslušenstvím mimosmluvní sankce, sdílejí také právní důvod této pohledávky včetně toho, že je nelze v insolvenčním řízení uspokojit žádným ze způsobů řešení úpadku dlužníka (viz. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 1159/2012-P1-9, ze dne 7.9.2012).

Soud proto rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky a ukončení účasti věřitele č. 2: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy-Obvodní ředitelství Praha I (obvody 1,6,7), IČ: 75151472, se sídlem: Kongresová 2, 140 21 Praha 4, v insolvenčním řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze (Nám. Hrdinů 1300, Praha4) prostřednictvím soudu zdejšího-Krajského soudu v Praze (§ 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů-dále jen o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta navrhovateli však začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 InsZ). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 InsZ). Odvolání může podat jen přihlášený věřitel.

V Praze dne 4. ledna 2016

Mgr. Tomáš Křivský, v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení Michaela Svozilová