KSPH 66 INS 1293/2014-P-293
KSPH 66 INS 1293/2014-P-293-10

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci dlužníka: Příbramská uzenina a.s., IČ: 45147744, se sídlem Jinecká 315, 261 01 Příbram

, o odvolání věřitele č.285 proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2015 č.j. KSPH 66 INS 1293/2014-P-293-5

takto

Usnesení Krajského soudu v Praze vydané asistentem soudce dne 27. ledna 2015 č.j. KSPH 66 INS 1293/2014-P-293-5 se z r u š u j e.

Odůvodnění

Krajský soud v Praze usnesením vydaným asistentem soudce dne 27. ledna 2015 č.j. KSPH 66 INS 1293/2014-P-293-5 rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele č. 285 se ve výši 88.751,-Kč odmítá a že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele č. 285 v tomto insolvenčním řízení co do výše uvedené částky.

Do tohoto usnesení podal věřitel č. 285 odvolání, v němž uvedl, že napadené usnesení nemá oporu ve skutkových zjištěních, které byly prokázány nebo vyšly najevo v průběhu insolvenčního řízení, zejména že v rámci přezkumného jednání, které se konalo dne 26.5.2014 popřel insolvenční správce pouze pořadí přihlášené pohledávky a nikoliv její pravost a výši. Věřitel navrhl, aby soud napadené usnesení zrušil.

Dle § 13 insolvenčního zákona asistent soudce insolvenčního soudu činí jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu. Dle § 36a zák.č. 6/2002 odst. 4 asistent soudce vykonává jednotlivé úkony soudního řízení z pověření soudce, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce. Dle § 36a odst. 5 zák.č. 6/2002 Sb. je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Dle § 9 odst. 1 ) zák.č. 121/2008 Sb. proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Předseda senátu shledal odvolání věřitele č. 285 důvodným a rozhodnutí vydané asistentem soudce zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 13. března 2015

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová