KSPH 65 INS 9534/2016-P-22
čj. KSPH 65 INS 9534/2016-P-22-2

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Věrou Matýskovou v insolvenční věci dlužníků: a) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Kutrovice 27, 273 75 Kutrovice, b) Lenka anonymizovano , nar. 29. 8. 1977, bytem Kutrovice 27, 273 75 Kutrovice,

o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 19: O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, se odmítá pro opožděnost.

II. Právní mocí tohoto usnesení ú č a s t věřitele č. 19: O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, v insolvenčním řízení dlužnice Lenky anonymizovano , nar. 29. 8. 1977, bytem Kutrovice 27, 273 75 Kutrovice, končí.

Odůvodnění:

Na základě insolvenčního návrhu dlužníků Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , a Lenky anonymizovano , nar. 29. 8. 1977, oba bytem Kutrovice 27, 273 75 Kutrovice, doručeného Krajskému soudu v Praze dne 22. 4. 2016, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením zdejšího soudu ze dne 15. 7. 2016, č. j.-A-10, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Citované rozhodnutí o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 15. 7. 2016. Lhůta pro podání přihlášky tedy uplynula dne 15. 8. 2016.

Dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Přihlášky pohledávek se podávají v zákonem předepsané formulářové podobě (§ 176 insolvenčního zákona a § 21, 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů). K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. O tom byli věřitelé ve shora citovaném usnesení poučeni.

Přihláška pohledávky věřitele uvedeného ve výroku I. byla podána datovou zprávou dne 12. 9. 2016. Tento den je dnem podání přihlášky v souladu s ust. § 57 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů-dále jen o. s. ř.

Přihláška pohledávky věřitele uvedeného ve výroku I. byla tedy podána insolvenčnímu soudu opožděně po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů, jak byla stanovena insolvenčním soudem v citovaném usnesení. Insolvenční soud proto v souladu s ust. § 173 isir.justi ce.cz odst. 1 insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky věřitele uvedeného ve výroku I. nepřihlíží a takto uplatněná pohledávka nebude v tomto insolvenčním řízení uspokojena.

Dle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Z uvedených důvodů rozhodl insolvenční soud o odmítnutí předmětné přihlášky pro opožděnost, neboť se k pozdě podaným přihláškám v insolvenčním řízení nepřihlíží.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení o d v o l á n í m ů ž e p o d a t do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pouze věřitel, o jehož pohledávce je rozhodováno, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o. s. ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o. s. ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 5. října 2016 Věra Matýsková, v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Monika Szczerbová