KSPH 65 INS 8701/2014-B-21
KSPH 65 INS 8701/2014-B-21

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5 rozhodl samosoudcem JUDr. Petrou Večeřovou, zast. samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v insolvenční věci dlužníka: OLRO s.r.o., IČ 28998138, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, o návrhu věřitele Moskevská 1587 s.r.o., IČ 27980570, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 1587/70, 360 01, zast. JUDr. Richardem Čičkem, advokátem, se sídlem AK v Praze 7, Milady Horákové 533/28, 170 00

na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se ukládá osobám Ihor anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Krč, Pod Krčským lesem 1381/8, 142 00 a Svitlana anonymizovano , nar. 16.8.1971, bytem Praha 4, Krč, Pod Krčským lesem 1381/8, 142 00 a Serhiy anonymizovano , anonymizovano , bytem Ukrajina, 73039 Cherson, prosp. Admirala Sinyavina 146-25 a Valentina anonymizovano , nar. 27.1.1986, bytem Ukrajina, 32660 Olchovec, Suvorova 21, aby společně a nerozdílně složili do úschovy u soudu peněžitou částku ve výši 515.241,-Kč na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené insolvenčnímu věřiteli Moskevská 1587 s.r.o., IČ 27980570, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 1587/70, 360 01, porušením jejich povinnosti podat insolvenční návrh dlužníkem OLRO s.r.o., IČ 28998138, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, se o d m í t á.

Odůvodnění:

Navrhovatel, věřitel Moskevská 1587 s.r.o., IČ 27980570, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 1587/70 (dále jen Věřitel ), podal dne 30.5.2016 ke zdejšímu soudu návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo osobám, uvedeným ve výroku rozhodnutí, uložena povinnost společně a nerozdílně složit do úschovy u soudu peněžitou částku ve výši 515.241,-Kč na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené insolvenčnímu věřiteli Moskevská 1587 s.r.o.

Navrhovatel tento svůj návrh odůvodňoval tím, že dlužník ještě dříve, než akceptoval objednávku Věřitele v rámci jejich obchodního vztahu a přijal zálohu v částce 482.213,-Kč, se nacházel v úpadku ve formě platební neschopnosti a bylo tak jeho povinností ve smyslu § 98 insolvenčního zákona podat u soudu insolvenční návrh. Dlužník a jeho statutární zástupci svoji zákonnou povinnost ale nesplnili. Vzhledem k tomu, že Věřitelem byla do insolvenčního řízení dlužníka přihlášena pohledávka ve výši 515.241,-Kč, tato byla v plném rozsahu zjištěna a z publikované konečné zprávy vyplývá, že tato pohledávka nebude uspokojena ani zčásti, představuje částka výši 515.241,-Kč škodu, nebo jinou újmu Věřitele. S ohledem na výše uvedené tedy Věřitel žádal, aby insolvenční soud vyhověl jeho návrhu na vydání předběžného opatření. isir.justi ce.cz

Podle ust §7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle § 100 odst. 1 IZ je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit. Podle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle ust § 75b odst. 1 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50.000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně. Podle ust § 75b odst. 2 o.s.ř. nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne. S ohledem na skutečnost, že ze strany navrhovatele nebyla jistota složena, postupoval soud v souladu s ust.§ 75b odst.2 o.s.ř. a návrh na vydání předběžného opatření odmítl. Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. V Praze dne 1. června 2016 JUDr. Petra Večeřová samosoudce zast.

Mgr. Jaroslav Vaško samosoudce Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová