KSPH 65 INS 7507/2015-P-25
č. j. KSPH 65 INS 7507/2015-P-25-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem Čeradice 30, 273 74 Klobuky, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

tak to :

Usnesení ze dne 13. ledna 2016, č. j. KSPH 65 INS 7507/2015-P25-2, kterým byla přihláška P25 pohledávky věřitele č. 8: METRONET XE s.r.o., IČO 24299006, se sídlem Křenova 438, 162 00 Praha 6, odmítnuta v plné výši pro opožděnost, se mění tak, že účast věřitele č. 8 se v insolvenčním řízení dlužníka Romana anonymizovano neukončuje.

Předmětem insolvenčního řízení nadále zůstává pohledávka ve výši 9.399,-Kč evidovaná jako přihláška P8 vě řitele č. 8.

Odůvo dně ní:

Na základě insolvenčního návrhu České spořitelny, a.s. IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen navrhovatel ) bylo vyhláškou Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 65 INS 7057/2015-A-3 ze dne 23. 3. 2015 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Čeradice 30, 273 74 Klobuky (dále jen dlužník ). Usnesením zdejšího soudu ze dne 22. 10. 2015, č. j. KSPH 65 INS 7507/2015-A-27, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Citované rozhodnutí o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 26. 10. 2015. Lhůta pro podání přihlášky tedy uplynula dne 27. 12. 2015.

Insolvenční věřitel METRONET XE s.r.o., IČO 24299006, se sídlem Křenova 438, 162 00 Praha 6, podal do insolvenčního řízení dlužníka Romana anonymizovano přihlášku své pohledávky ve výši 9.399,-Kč, a to dne 4. 11. 2015. Přihláška byla zapsána do insolvenčního rejstříku do oddílu P a je evidována pod č. 8 (P8). Dne 12. 1. 2016 podal věřitel duplicitní přihlášku a připojil přílohy, prokazující nárok věřitele. S ohledem na skutečnost, že podáním (ač duplicitní) přihlášky vzniká soudu povinnost tuto přihlášku zaevidovat, byla tato zapsána pro věřitele č. 8-METRONET XE s.r.o., IČO 24299006, se sídlem Křenova 438, 162 00 Praha 6, s číslem přihlášky 25 (P25). Připojené přílohy pak byly předány insolvenčnímu správci jako podklad pro posouzení přihlášky řádně podané dne 4. 11. 2015. Nová přihláška pak byla zcela nadbytečná, když předepsané formuláře dostupné na portále www.justice.cz se vztahují pouze k podání přihlášky a k popření pohledávky přihlášeným věřitelem. Pokud byl věřitel vyzván insolvenčním správcem k doplnění příloh přihlášky, tyto se zasílají samostatně ke spisové značce insolvenčního řízení.

Usnesením ze dne 13. 1. 2016, č. j.-P25-2, byla přihláška věřitele č. 8 odmítnuta pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, když upozornil na skutečnost, že svým podáním přihlášky mínil předložit soudu přílohy k podané přihlášce evidované pod P8 a nesouhlasil s ukončením účasti věřitele v tomto insolvenčním řízení.

V daném případě proto soud změnil usnesení ze dne 13. 1. 2016, č. j. KSPH 65 INS 7507/2015-P25-2, tak, že účast věřitele č. 8 v insolvenčním řízení dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Čeradice 30, 273 74 Klobuky, nekončí a nadále předmětem insolvenčního řízení zůstává pohledávka ve výši 9.399,-Kč evidovaná jako přihláška P8 věřitele č. 8.

Po uče ní: Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel uvedený ve výroku rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o. s. ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli uvedenému ve výroku I. se však doručuje i zvláštním způsobem a lhůta určená tomuto věřiteli k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno v písemné formě (§ 74 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 28. ledna 2016

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová