KSPH 65 INS 5832/2014-P-10
KSPH 65 INS 5832/2014-P-10-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníků: 1) Marek anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Josefa Maštálka 2020, 470 01 Česká Lípa, t. č. P. O. BOX 56, 293 01 Mladá Boleslav a 2) Iva anonymizovano , nar. 26. 8. 1989, trvale bytem Šatrová 660/5, 142 00 Praha 4, t. č. P. O. BOX 56, 293 01 Mladá Boleslav, o přihlášené pohledávce věřitele,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č. j. KSPH 65 INS 5832/2014-P-10-2 ze dne 22. července 2014 o odmítnutí přihlášky dílčí pohledávky č. 1 věřitele č. 6 se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usneseními zdejšího soudu ze dne 19. března 2014 byl zjištěn úpadek dlužníků a soud povolil řešení úpadku oddlužením. V usnesení soud vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Současně s tím nařídil na den 19. 5. 2014 přezkumné jednání, kde insolvenční správce uvedl, že u věřitele č. 6 popírá jeho dílčí pohledávku č. 1 ve výši 139.546,81 Kč, a to co do její pravosti a výše.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 22. 7. 2014 č. j.-2 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášené dílčí pohledávky č. 1 věřitele č. 6: Home Credit a. s., IČO 2697636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, ve výši 180.087,78 Kč.

Věřitel proti výše uvedenému usnesení podal v zákonné lhůtě odvolání v celém jeho rozsahu, které bylo soudu doručeno dne 11. 8. 2014. V něm věřitel uvedl, že ve věci pohledávky popřené insolvenčním správcem podal dne 18. 6. 2014 žalobu na určení popřené pohledávky.

Dle ust. § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Při vydání usnesení o odmítnutí pohledávky nebyla žaloba podaná věřitelem zdejšímu soudu známa, jelikož nebyla nedopatřením uveřejněna v rejstříku soudu. Ovšem s ohledem na to, že přezkumné jednání proběhlo dne 19. 5. 2014, výzva insolvenčního správce k podání incidenční žaloby byla věřiteli doručena dne 26. 5. 2014 a žaloba na určení pohledávky popřené insolvenčním správcem byla doručena dne 18. 6. 2014, byla žaloba podána v souladu se zákonem v zákonné lhůtě.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a napadené usnesení v celém rozsahu zrušil.

P o u č e n í : Přihlášený věřitel může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 13. srpna 2014

JUDr. Petra Večeřová, v. r. Samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová