KSPH 65 INS 532/2014-P-9
č. j. KSPH 65 INS 532/2014-P-9-4

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Řepov 89, 293 01 Řepov, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení ze dne 15. srpna 2014, č. j. KSPH 65 INS 532/2014-P9-2, kterým byla přihláška pohledávky věřitele č. 9: ESSOX s.r.o., IČ 26764652, se sídlem Senovážné náměstí 231, 370 01 České Budějovice, odmítnuta v plné výši pro opožděnost, se mění tak, že přihláška věřitele č. 9 se neodmítá a její účast v insolvenčním řízení neukončuje.

Předmětem insolvenčního řízení nadále zůstává pohledávka ve výši 19.638,53 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 29. 1. 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a soud povolil řešení úpadku oddlužením. V usnesení soud vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Citované usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 29. 1. 2014.

Usnesením ze dne 15. 8. 2014, č. j.-2, byla přihláška věřitele č. 9 odmítnuta pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, když upozornil na skutečnost, že při označení dlužníka došlo k pochybení soudu, když v souladu s ustanovením § 420 IZ nebylo při zápisu dlužníka do seznamu dlužníků uvedeno jeho rodné číslo.

Dlužník podal insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, v němž uvedl požadované osobní údaje nezbytné pro identifikaci vyjma rodného čísla, místo něhož uvedl datum svého narození. Rodné číslo dlužníka tak nebylo v seznamu dlužníků uvedeno, a to ani ke dni skončení lhůty k podání přihlášek, tj. ke dni 27. února 2014.

Protože v dané věci odvolatel nemá postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. V tomto případě platí, že mu lhůta k podání přihlášky pohledávky začne běžet jedině za předpokladu, že by informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být odvolatelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je ve smyslu § 420 odst. 1 IZ součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti.

To se ovšem dosud nestalo a lhůta stanovená k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku v důsledku tohoto pochybení insolvenčního soudu dosud odvolateli běžet nepočala.

Poučení: Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel uvedený ve výroku rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o. s. ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli uvedenému ve výroku I. se však doručuje i zvláštním způsobem a lhůta určená tomuto věřiteli k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno v písemné formě (§ 74 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 26. srpna 2014

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová