KSPH 65 INS 3698/2015-A-12
č. j. KSPH 65 INS 3698/2015-A-12

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Ondřej anonymizovano , anonymizovano , IČO 71699139, bytem Tyršova 108, 261 01 Příbram, o insolvenčním návrhu věřitele: Marcel anonymizovano , anonymizovano , bytem Sicherova 1603/16, 198 00 Praha 14-Kyje, o zjištění úpadku dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. února 2015, č. j. KSPH 65 INS 3698/2015-A-8, kterým bylo zastaveno insolvenční řízení dlužníka, se zrušuje a insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění.

Insolvenčním návrhem věřitele spojeným s návrhem na prohlášení úpadku dlužníka, doručeným zdejšímu soudu dne 13. 2. 2015, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 27. února 2015, č. j.-A-8, bylo rozhodnuto o zastavení insolvenčního řízení z důvodu ustanovení § 83 odst. 1 o. s. ř..

Proti tomuto usnesení podal odvolání navrhovatel, když poukazoval i na skutečnost, že ve výroku I. usnesení ze dne 27. února 2015, č. j.-A-8, byl označen jako dlužník Ondřej anonymizovano , nar. 27. 12. 1966, bytem Jungmannova 282/3, 268 01 Hořovice, přičemž insolvenční návrh směřuje proti Ondřeji anonymizovano , anonymizovano , bytem Tyršova 108, 261 01 Příbram, a v současné době je ve výkonu trestu.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro rozhodnutí podle § 83 o. s. ř. (litispendence), insolvenční soud toto usnesení zrušil a insolvenční řízení o návrhu věřitele Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem Sicherova 1603/16, 198 00 Praha 14-Kyje, nezastavil, přičemž soud bude posuzovat tento návrh v souladu s ustanovením § 107 IZ jako přistoupení k řízení. Toto řízení bude vzhledem k pravomocně ukončenému řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 65 INS 2770/2015 dále vedeno pod sp. zn..

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 29. července 2015

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová