KSPH 65 INS 3331/2014-A-10
KSPH 65 INS 3331/2014-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníků: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Jateční 797, 280 02 Kolín, a Marta anonymizovano , anonymizovano , bytem Jateční 797, 280 02 Kolín, o návrhu soudního exekutora Mgr. Pavla Dolanského, se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, o vydání předběžného opatření,

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Pavlu Dolanskému, Exekutorský úřad Beroun se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, se umožňuje provést exekuci vedenou pod sp. zn. 015 EX 1362/2011 do rozhodnutí o úpadku ve věcis omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením pak byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze, pod sp. zn. KSPH 65 INS 3331/2014 k dispozici v tomto řízení.

II. Navrhovatel tohoto předběžného opatření Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun se sídlem Palackého 31/2, 266 01 Beroun, je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení ve výši 1.000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Navrhovatel Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor, podal dne 14. února 2014 ke zdejšímu soudu návrh na vydání předběžného opatření omezením účinků zahájení insolvenčního řízení dlužníků Jaroslava Kutílka, anonymizovano , bytem Jateční 797, 280 02 Kolín, a Marty anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, vedeném pod sp.zn. KSPH 65 INS 3331/2014. Dne 10. února 2014 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním řízení nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Insolvenční soud rozhodl dne 26. listopadu 2013 o insolvenčním návrhu dlužníka Jaroslava Kutílka podaném dne 14. října 2013 a vedeném pod sp.zn. KSPH 35 INS 28540/2013 tak, že tento návrh dlužníka se odmítá, neboť neobsahoval zákonem stanovené náležitosti návrhu, k výzvě soudu pak nebyly dlužníkem předloženy ani listiny dokládající údaje o jeho příjmech za poslední tři roky před podáním návrhu, chyběl i souhlas manželky opatřený úředně ověřeným podpisem a nebyly předloženy další doklady o možných budoucích příjmech, z nichž by vyplývalo splnění dluhu minimálně ve výši 30% přihlášených pohledávek. Toto usnesení vedené pod č.j. KSPH 35 INS 28540/2013-A-8 o odmítnutí návrhu nabylo právní moci dne 19. prosince 2013.

Návrhem ze dne 13. února 2014, doručeným zdejšímu soudu dne 14. února 2014, se soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský domáhal vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil provedení exekuce. Dále uvedl, že je pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kolíně pod č.j. 9 EXE 142/2011-17 ze dne 7. října 2011, které nabylo právní moci dne 30. listopadu 2011 ve věci oprávněného Citibank Europe plc, IČ 28198131, se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5-Stodůlky. Soudní exekutor vydal v rámci uvedeného exekučního řízení usnesení (dražební vyhlášku) č. j. 151 EX 1362/2011-89 ze dne 5. srpna 2013 a dražební jednání se mělo uskutečnit 15. října 2013 v 9:00 hod. prostřednictvím portálu http://www.exdrazby.cz. Soudní exekutor má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu byla snaha dlužníka sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení, když první dlužníkův návrh byl podán pouhý jeden den před zahájením elektronické dražby a po vydání dražební vyhlášky s úmyslem zřejmě zamezit provedení dražby. Dne 16. prosince 2013 vydal exekutor pod č.j. 15 Ex 632/2011-116 nové rohodnutí, kterým stanovil termín dražby nemovitostí dlužníků na den 11. února 2014, neboť k vymožení pohledávky oprávněného doposud nedošlo. Dlužníci pak další insolvenční návrh vedený pod sp.zn.podali dne 10. února 2014, tedy opět pouhý jeden den před nařízenou dražbou.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona ve znění platném k vydání tohoto rozhodnutí (dále jen IZ ) může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsob stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Soud má v daném případě za to, že dlužníci podali svůj insolvenční návrh bezprostředně před termínem dražby tak, aby soudní exekutor byl nucen dražbu odročit. Podařilo by se jim tak oddálit dražbu a zpeněžení majetku. Dle osvědčených tvrzení soudního exekutora je zřejmé, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníky je obstruování exekučního řízení a zamezení prodeje majetku dlužníků. Soud jako další důvody vhodné zvláštního zřetele způsobilé k tomu, aby mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, spatřuje v chování dlužníků, které svědčí o tom, že insolvenční návrh podali zjevně jen proto, aby probíhající exekuci zabránili, protože ani tento návrh nesplňuje zákonem stanovené náležitosti, a to stejné jako při podání prvního návrhu, když o následcích jeho nedoplnění byli opakovaně poučeni.

Pokud se jedná o část výroku, ve kterém soud rozhodl o dispozici výtěžkem zpeněžení, soud dodává, že soudní exekutor je povinen výtěžek dosažený zpeněžením majetku ve veřejné dražbě deponovat na svém účtu po celou dobu insolvenčního řízení. Účinky soud omezil do rozhodnutí soudu o úpadku, neboť po té již bude soud zpeněžovat sám dle příslušných zákonných ustanovení a není žádoucí zatěžovat řízení dalšími náklady exekutora.

Na základě všech uvedených skutečností soud rozhodl tak, že návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl s tím, že podle § 89 odst. 1 IZ, není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Výrokem II. byla současně navrhovateli uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou Zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). Podle § 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 19. února 2014

JUDr. Petra Večeřová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Věra Matýsková