KSPH 65 INS 27625/2014-P-1
KSPH 65 INS 27625/2014-P-1-3

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Věrou Matýskovou v insolvenční věci dlužníka: Karolina anonymizovano , anonymizovano , bytem Studentská 915, 295 01 Mnichovo Hradiště, o přihlášené pohledávce věřitele,

takto:

I. Přihláška věřitele č. 1 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IČ 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, se odmítá.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IČ 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, v tomto insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 27. 10. 2014, č. j.-A-8, byl zjištěn úpadek dlužníka a soud povolil řešení úpadku oddlužením. V usnesení soud vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Současně s tím nařídil na den 16. 3. 2015 přezkumné jednání, kde insolvenční správce uvedl, že u věřitele č. 1 popírá pohledávku zcela v celkové výši 1.963,41 Kč z důvodu výše a pravosti.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

V daném případě bylo zjištěno, že incidenční žaloba nebyla věřitelem č. 1 ve stanovené lhůtě podána, a to pro popřenou částku ve výši 1.963,41 Kč, když věřitel výzvu insolvenčního správce obdržel dne 8. 4. 2015, lhůta k podání incidenční žaloby běžela do 23. 4. 2015.

Dle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Poučení: Přihlášený věřitel může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 5. srpna 2015

Věra Matýsková vyšší soudní úřednice