KSPH 65 INS 25010/2014-A-7
KSPH 65 INS 25010/2014-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Prusice 23, 281 63 Prusice, o návrhu soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, o vydání předběžného opatření,

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezují účinky dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 65 INS 25010/2014 na dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , IČ 46386483.

II. Předmětné účinky se omezují do okamžiku rozhodnutí o insolvenčním návrhu, a to tím způsobem, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nejen nařídit, ale i provést.

Odůvodnění:

Navrhovatel JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor, podal dne 17. září 2014 v 08:06 hodin ke zdejšímu soudu návrh na vydání předběžného opatření omezením účinků zahájení insolvenčního řízení dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , IČ 46386483, bytem Prusice 23, 281 63 Prusice, vedeném pod sp. zn.. Dne 15. září 2014 v 10:38 hodin byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním řízení nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Návrhem ze dne 17. září 2014, doručeným zdejšímu soudu téhož dne, se soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek domáhal vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil provedení exekuce. Dále uvedl, že je pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud Praha-východ pod č. j. 29 EXE 9267/2010-6 ze dne 2. dubna 2010 ve věci oprávněného Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, IČ 47114975. Soudní exekutor vydal v rámci uvedeného exekučního řízení usnesení o nařízení dražebního jednání č. j. 85 EX 3535/10-71 ze dne 10. prosince 2013 a dražební jednání se mělo uskutečnit 24. února 2014 v 13:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb. Dlužník podal insolvenční návrh dne 18. února 2014. Nyní je usnesením č. j. 85 EX 3535/10-137 nařízeno dražební jednání na 15. září 2014 v 10:00 hodin. Soudní exekutor má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu byla snaha dlužníka sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení, když dlužníkův návrh byl podán v den konání dražby dne 15. září 2014, po stanoveném termínu dražebního jednání, avšak těsně před vydáním rozhodnutí o udělení příklepu. Insolvenční návrh je navíc téměř shodný s prvním insolvenčním návrhem, který byl soudem pro vady odmítnut. Před zahájením insolvenčního řízení se k nařízené dražbě registrovalo 8 zájemců, přičemž dražební jistotu složili 3 zájemci, tedy ke dni zahájení insolvenčního řízení byli plnohodnotnými účastníky dražby 3 zájemci. Dne 15. září 2014 v 10:00 hodin započala dražba nemovitého majetku dlužníka Jiřího anonymizovano . Nejnižší podání bylo určeno pravomocným usnesením soudního exekutora č. j. 85 EX 3535/10-71, a to částkou 1.000.000,-Kč. Dražba byla ukončena dne 15. září 2014 v 13:05:14 hodin, kdy bylo učiněno nejvyšší podání ve výši 1.212.000,-Kč. Navrhovatel jako soudní exekutor byl připraven udělit příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Vydání předběžného opatření pak není v rozporu se společným zájmem věřitelů, neboť v případě, že bude-li následně po zpeněžení majetku dlužníka a před rozvrhem rozvrhové podstaty zjištěn úpadek odpůrce jako dlužníka, je navrhovatel jako soudní exekutor povinen ve smyslu ustanovení § 46 odst. 7 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vydat vymožené plnění exekuce insolvenčnímu správci, a věřitelé tak budou uspokojeni stejně jako v případě zpeněžení v rámci insolvenčního řízení. Ani v případě, bude-li zpeněžen majetek povinného a proveden rozvrh rozdělované podstaty před zjištěním úpadku, ke zhoršení postavení věřitelů nedojde, neboť věřitelé v exekučním řízení mají možnost podle ustanovení § 336f o. s. ř. přihlásit své pohledávky do exekučního řízení, což někteří jž učinili, s tím, že v rámci rozvrhu v exekučním řízení by byli uspokojováni ve stejném pořadí, jako by byli uspokojováni v insolvenčním řízení (jako zajištění věřitelé), a to s pořadím ke dni vzniku zástavního práva. Ke dni konání dražby nemovitosti bylo přihlášeno se svými pohledávkami 6 věřitelů.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona ve znění platném k vydání tohoto rozhodnutí (dále jen IZ ) může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsob stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Soud má v daném případě za to, že dlužník podal svůj insolvenční návrh bezprostředně před termínem dražby tak, aby soudní exekutor byl nucen neudělit příklep, popř. dražbu odročit. Podařilo by se mu tak oddálit dražbu a zpeněžení majetku. Dle osvědčených tvrzení soudního exekutora je zřejmé, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníkem je obstruování exekučního řízení a zamezení prodeje majetku dlužníků. Soud jako další důvody vhodné zvláštního zřetele způsobilé k tomu, aby mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, spatřuje v chování dlužníka, které svědčí o tom, že insolvenční návrh podal zjevně jen proto, aby probíhající exekuci zabránil, protože ani tento návrh nesplňuje zákonem stanovené náležitosti, a to stejné jako při podání prvního návrhu.

Na základě všech uvedených skutečností soud rozhodl tak, že návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl s tím, že podle § 89 odst. 1 IZ, není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 18. září 2014

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Věra Matýsková