KSPH 65 INS 23168/2014-A-7
KSPH 65 INS 23168/2014-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 675, 285 04 Uhlířské Janovice, o návrhu soudního exekutora Mgr. Zuzany Sobíškové, se sídlem Exekutorský úřad Praha 6, Bělohorská 17, 169 00 Praha 6, o vydání předběžného opatření,

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Zuzaně Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6 se sídlem Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 180 EX 21817/11, tj. provést dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 920, obec Třebetín, katastrální území Třebetín, okres Kutná Hora, a to

-parcela č. 131 o výměře 3787 m2, orná půda -parcela č. 133 o výměře 9103 m2, orná půda -parcela č. 135 o výměře 291 m2, ostatní plocha -parcela č. 137 o výměře 927 m2, zahrada -parcela č. 336 o výměře 1872 m2, lesní pozemek -parcela č. 337 o výměře 593 m2, lesní pozemek -parcela č. 338 o výměře 896 m2, orná půda -parcela č. 339 o výměře 175 m2, trvalý travní porost -parcela č. 341/6 o výměře 13 m2, orná půda -parcela č. 341/7 o výměře 9283 m2, orná půda

s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného (dlužníka) byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

II. Navrhovatel tohoto předběžného opatření Mgr. Zuzana Sobíšková, Exekutorský úřad Praha 6 se sídlem Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, je povinna uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení ve výši 1.000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Navrhovatel Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutor, podal dne 26. srpna 2014 v 10:50 hodin ke zdejšímu soudu návrh na vydání předběžného opatření omezením účinků zahájení insolvenčního řízení dlužníka Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 675, 285 04 Uhlířské Janovice, vedeném pod sp. zn.. Dne 25. srpna 2014 v 13:54 hodin byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním řízení nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Návrhem ze dne 26. srpna 2014, doručeným zdejšímu soudu téhož dne, se soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková domáhala vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil provedení exekuce. Dále uvedla, že je pověřená vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kutné Hoře pod č. j. 83 EXE 46/2012-19 ze dne 10. ledna 2012 ve věci oprávněného Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956. Soudní exekutor vydal v rámci uvedeného exekučního řízení usnesení o nařízení dražebního jednání č. j. 180 EX 21817/11-39 ze dne 10. července 2014 a dražební jednání se mělo uskutečnit 26. srpna 2014 v 14:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb. Dlužník podal insolvenční návrh dne 25. srpna 2014, tedy jeden den před dražebním jednáním. Nyní je usnesením č. j. 21817 EX 1013/12-43 odročeno dražební jednání na 30. září 2014. Soudní exekutor má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu byla snaha dlužníka sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení, když první dlužníkův návrh byl podán v den konání první dražby dne 21. května 2014 nařízené usnesení č. j. 180 EX 21817/2011-36, druhý insolvenční návrh pak jeden den před zahájením dražby, která měla proběhnout dne 26. srpna 2014 v 14.00 hodin.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona ve znění platném k vydání tohoto rozhodnutí (dále jen IZ ) může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsob stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Soud má v daném případě za to, že dlužník podal svůj insolvenční návrh bezprostředně před termínem dražby tak, aby soudní exekutor byl nucen dražbu odročit.

Podařilo by se mu tak oddálit dražbu a zpeněžení majetku. Dle osvědčených tvrzení soudního exekutora je zřejmé, že skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníkem je obstruování exekučního řízení a zamezení prodeje majetku dlužníků. Soud jako další důvody vhodné zvláštního zřetele způsobilé k tomu, aby mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, spatřuje v chování dlužníka, které svědčí o tom, že insolvenční návrh podal zjevně jen proto, aby probíhající exekuci zabránil, protože ani tento návrh nesplňuje zákonem stanovené náležitosti, a to stejné jako při podání prvního návrhu.

Pokud se jedná o část výroku, ve kterém soud rozhodl o dispozici výtěžkem zpeněžení, soud dodává, že soudní exekutor je povinen výtěžek dosažený zpeněžením majetku ve veřejné dražbě deponovat na svém účtu po celou dobu insolvenčního řízení. Účinky soud omezil do rozhodnutí soudu o úpadku, neboť poté již bude soud zpeněžovat sám dle příslušných zákonných ustanovení a není žádoucí zatěžovat řízení dalšími náklady exekutora.

Na základě všech uvedených skutečností soud rozhodl tak, že návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl s tím, že podle § 89 odst. 1 IZ, není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Výrokem II. byla současně navrhovateli uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou Zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). Podle § 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 26. srpna 2014

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:

Magdalena Potměšilová