KSPH 65 INS 2213/2015-A-21
č. j. KSPH 65 INS 2213/2015-A-21

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: UNITED LOGISTICS s.r.o., IČO: 242 14 124, se sídlem Modletice 71, 251 01 Modletice, o insolvenčním návrhu věřitelů: a) Jan anonymizovano , anonymizovano , IČ: 169 15 291, bytem Zákupská 456/32, 182 00, Praha-Ďáblice, b) Domas Group s.r.o., IČ: 289 79 231, se sídlem Strojetice 26, 257 65 Čechtice, c) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 618 77 476, bytem Zahradní 375, 281 04 Plaňany, všichni zastoupeni Mgr. Ing. Janem Vránou, advokátem, se sídlem Na Skalce 765/17, 150 00 Praha 5, o zjištění úpadku dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. října 2015, č. j. KSPH 65 INS 2213/2015-A-16, kterým bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění.

Insolvenčním návrhem věřitelů označených v záhlaví tohoto usnesení spojeným s návrhem na prohlášení konkursu, doručeným zdejšímu soudu dne 29. 1. 2015, bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka UNITED LOGISTICS s.r.o., IČO: 242 14 124, se sídlem Modletice 71, 251 01 Modletice. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 18. 2. 2015, č. j. -A-8, byla navrhovatelům uložena povinnost zaplatit společně a nerozdílně do 10 dnů ode dne právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Proti usnesení, kterým byla navrhovatelům uložena povinnost zaplatit insolvenční zálohu, podali tito prostřednictvím svého zástupce odvolání, které bylo soudu doručeno dne 18. 2. 2015. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 31. srpna 2015, č. j. 1 VSPH 364/2015-A-13, bylo usnesení zdejšího soudu změněno a povinnost zaplatit zálohu byla navrhovatelům uložena ve výši 30.000,-Kč do 10 dnů ode dne právní moci usnesení. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 22. 9. 2015. Protože ve stanovené lhůtě nebyla záloha zaplacena, soud insolvenční řízení usnesením ze dne 16. října 2015, č. j. KSPH 65 INS 2213/2015-A-16, zastavil. Proti tomuto usnesení podali navrhovatelé odvolání s tím, že záloha v požadované výši byla uhrazena.

Dne 21. 10. 2015 byla na příjmový účet zdejšího soudu doručena platba, kterou navrhovatelé uhradili 30.000,-Kč jako zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že důvod zastavení insolvenčního řízení byl zaplacením zálohy odstraněn, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a insolvenční řízení nezastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podast odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 27. listopadu 2015

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová