KSPH 65 INS 21714/2014-A-11
č. j. KSPH 65 INS 21714/2014-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČ 69640980, bytem Jiřího z Poděbrad 461, 289 11 Pečky, o zjištění úpadku dlužníka, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. září 2014, č. j. KSPH 65 INS 21714/2014-A-8, kterým bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným zdejšímu soudu dne 8. 8. 2014, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 21. 8. 2014, č. j. KSPH 65 INS 21714/2014-A-7, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit do 3 dnů od právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 17. 9. 2014. Protože ve stanovené lhůtě nebyla záloha zaplacena, soud insolvenční řízení usnesením ze dne 29. 9. 2014, č. j. KSPH 65 INS 21714/2014-A-8, zastavil.

Dne 2. října 2014 byla na příjmový účet zdejšího soudu doručena platba, kterou dlužník uhradil 50.000,-Kč jako zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že důvod zastavení insolvenčního řízení byl zaplacením zálohy ve lhůtě pro podání odvolání odstraněn, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a insolvenční řízení nezastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 22. října 2014 JUDr. Petra Večeřová, v. r. Samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová