KSPH 65 INS 19787/2015-B-15
KSPH 65 INS 19787/2015-B-15

Usnesení Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníků: a) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Růžová 352, 273 04 Kačice, b) Michaela anonymizovano , nar. 17. 2. 1983, bytem Růžová 352, 273 04 Kačice,

o návrhu Dany anonymizovano , nar. 28. 6. 1979, bytem Vrchlického 2036, 272 01 Kladno, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou,

tak to :

I. Soud uděluje souhlas Daně anonymizovano , nar. 28. 6. 1979, bytem Vrchlického 2036, 272 01 Kladno, s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a to ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech:

-parc. č. 321/6, o výměře 743 m2 , zahrada; -parc. č. 321/47, o výmě ře 136 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce Kačice, č. p. 352, bydlení (stavba stojí na pozemku parc. č. 321/47); -parc. č. 321/50, o výměře 43 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. jiná stavba (stavba stojí na poze mku parc. č. 321/50), spolu se všemi součástmi a příslušenstvím; vše zapsané na LV č. 446 pro obec katastrální úze mí Kačice, vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.

II. Zpe něžení nemovitostí dlužníka bude provedeno prodejem mimo dražbu osobě blízké dlužníkům (sestře dlužníka) paní Daně anonymizovano , nar. 28. 6. 1979, byte m Vrchlického 2036, 272 01 Kladno za následujících podmínek: -minimální výše kupní ceny činí 90.000,-Kč; -poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je kupující; -správní poplatek za vklad vlastnického popř. zástavního práva hradí kupující a stejně tak náklady za ověření podpisů; -úhrada kupní ceny bude realizována před podpisem smlouvy. isir.justi ce.cz

III. Soud ukládá insolvenčnímu s právci, aby bez zbytečného odkladu informoval písemnou zprávou insolvenční soud o výsledku uskutečněného prode je z majetkové podstaty mimo dražbu.

Odůvo dně ní:

Na základě společného návrhu manželů na povolení oddlužení ze dne 31. 7. 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Růžová 352, 273 04 Kačice a ve věci dlužnice: Michaela anonymizovano , nar. 17. 2. 1983, bytem Růžová 352, 273 04 Kačice. Usnesením zdejšího soudu ze dne 14. září 2015, č. j. KSPH 65 INS 19787/2015-A-13 rozhodl insolvenční soud o úpadku obou dlužníků a povolil řešení jejich úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem pro řízení byl ustanoven Ing. Oldřich Valta, se sídlem Obora 146, 440 01 Louny 1.

V průběhu insolvenčního řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. K přezkumnému jednání a schůzi věřitelů konané u zdejšího soudu dne 10. 11. 2015 se dostavil věřitel č. 16 dlužníků. Na schůzi došlo k volbě věřitelského orgánu a soud potvrdil volbu zástupce věřitelů: Ing. Holub Petr. Schůze věřitelů pak v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodla 100% svých hlasů o způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře a soud tuto volbu potvrdil.

Dne 2. května 2016 byla soudu doručena žádost sestry dlužníka paní Dany anonymizovano , nar. 28. 6. 1979, bytem Vrchlického 2036, 272 01 Kladno.

Zajištěný věřitel a současně zástupce věřitelů (Ing. Petr Holub) vyslovil podáním ze dne 2. 8. 2016 souhlas s přímým prodejem nemovitostí s tím, že dojde k prodeji sestře dlužníka za cenu nejméně 90.000,-Kč.

Podle ust. § 295 odst. 1 IZ, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležící do majetkové podstaty a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jim dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odstavce 3 věta první citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo 2 písmeno a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě insolvenční soud shledal důvody pro vyhovění návrhu pro udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, když Antonín Miškovský nabídl cenu stanovenou znaleckým posudkem. Insolvenční správce žádnou jinou nabídku na odkup podílu neobdržel a s tímto postupem souhlasil i zajištěný věřitel, Ing. Petr Holub, když jde pouze o minoritní podíl na nemovitostech, který pro nečlena rodiny dlužníka nemá praktický smyslu a prodej by byl velmi obtížný.

V daném případě se jeví tento způsob prodeje efektivnějším. Soud proto rozhodl v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, když současně vykonává i funkci věřitelského orgánu.

Po uče ní: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. srpna 2016

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová