KSPH 65 INS 19651/2016
č. j. KSPH 65 INS 19651/ 2016 2 VSPI I 677 /2017-B 25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedý Mgr. Martina Lišky a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Petra Vaňouse v insolvenční věcí dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Oradourská 81, 273 54 Lidice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 65 INS 19651/2016 B 13 ze dne 15. prosince 2016 takto: Odvolání se odmítá. Odůvodnění: l Krajský soud vPraze shora označeným usnesením vbodě l. výroku neschválil oddlužení dlužníka Pavla anonymizovano (dále jen dlužník), vbodech H. a III. výroku na jeho majetek prohlásil konkurs a rozhodl, že bude projednán jako nepatrný, a v bodě IV. výroku deklaroval, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

2. Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné blanketní odvolání s tím, že je odůvodní ve lhůtě 14 dnů.

3. Protože dlužník v rozporu s ust. Š 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) neuvedl, v jakém rozsahu usnesení napadá, v čem spatřuje jeho nesprávnost nebo nesprávnost postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod), ani čeho se domáhá, vyzval jej nejprve soud prvého stupně usnesením (č. d. B ló) ze dne 1. 3. 2017 (s nesprávným poučením o následcích nedoplnění odvoláni) a následně i odvolací soud usnesením ze dne 22. 12. 2017 (č. d. B 23), aby do 10 dnů od jeho doručení doplnil odvolání o náležitosti, jejichž absence brání pokračování v odvolacím řízení, a poučil jej o tom, že v případě neodstranění vytčených nedostatků bude odvolání odmítnuto. Dlužník na výzvu soudu prvého stupně ani odvolacího soudu, jež mu byla doručena dne 29. 12. 2017, nereagoval.

4. Podle ust. Š 205 odst. 1 o. s. ř., jež se dle ust. $ 7 insolvenčního zákona přiměřeně použije i v insolvenčním řízení, musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (ust. Š 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

2 VSPH 67772017

(ust. $ 43 a 5 209) žádné odvolací důvody. Toto ustanovení zakazuje odvolacímu soudu, aby posoudil věcnou správnost napadeného rozhodnutí, jestliže odvolání neobsahuje přes výzvu soudu žádné odvolací důvody (údaj o tom, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvého stupně), přičemž neuvedení odvolacích důvodů brání samo o sobě jeho věcnému Vyřízení a pokračování v odvolacím řízení. Jinými slovy, z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, může odvolací soud přezkoumat napadené rozhodnutí jen tehdy, jestliže odvolání obsahuje alespoň některý z odvolacích důvodů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha 17. ledna 2018

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzujejana Vlasáková.