KSPH 65 INS 1895/2014-A-10
KSPH 65 INS 1895/2014-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníků: 1) Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Čistá 216, 270 34, Čistá u Rakovníka a 2) Bohuslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Čistá 216, 270 34, Čistá u Rakovníka, o návrhu České Spořitelny, a. s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, o vydání předběžného opatření,

takto:

I. Předběžné opatření, kterým by insolvenční soud omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že dražiteli EURODRAŽBY.CZ, a.s., se umožňuje provést veřejnou dražbu nedobrovolnou, vedenou č. j. 587/2013-N s nařízeným dražebním jednáním na den 19. 3. 2014 in eventum předběžné opatření, kterým by insolvenční soud omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že dražiteli EURODRAŽBY.CZ, a.s., se umožňuje provést veřejnou dražbu nedobrovolnou, vedenou č. j. 587/2013-N s nařízeným dražebním jednáním na den 19. 3. 2014 s omezením, aby výtěžek dražby byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení se zamítá.

II. Navrhovatel tohoto předběžného opatření Česká Spořitelna, a. s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení ve výši 1.000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Dlužníci Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem Čistá 216, 270 34, Čistá u Rakovníka a Bohuslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Čistá 216, 270 34, Čistá u Rakovníka podali ke zdejšímu soudu společný návrh manželů na povolení oddlužení. Dne 27. 1. 2014 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním řízení nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen insolvenční zákon) se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Insolvenční soud rozhodl dne 10. 2. 2014 o insolvenčním návrhu dlužníků tak, že se zjišťuje úpadek dlužníků a povolil řešení jejich úpadku oddlužením. Insolvenční návrh dlužníků obsahoval konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníků, konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně splatnosti těchto pohledávek, jakož i další náležitosti nezbytné pro povolení oddlužení dle insolvenčního zákona. Toto usnesení vedené pod č. j. -A-9 o zjištění úpadku a povolení oddlužení dosud nenabylo právní moci.

Návrhem ze dne 5. 2. 2014, doručeným zdejšímu soudu dne 5. 2. 2014 se věřitel dlužníků Česká Spořitelna, a. s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen navrhovatel) domáhal vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a umožnil provedení již nařízené dražby dne 19. 3. 2014. Navrhovatel uvedl, že disponuje vůči dlužníkům exekučním titulem, kterým je notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti sp. zn. NZ 3000/2013 sepsaný notářkou JUDr. Helenou Divišovou. Dlužníci však povinnosti plynoucí z notářského zápisu neplnili řádně a ten se z toho důvodu stal vykonatelným. Realizaci zástavy se navrhovatel rozhodl uskutečnit nedobrovolnou veřejnou dražbou a za dražebníka si zvolil společnost EURODRAŽBY.CZ, a.s. Dražebník vydal v rámci výše uvedeného dražební vyhlášku č. j. 714/2013-N a stanovil konání dražby na 19. 3. 2014. Navrhovatel má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha zmařit konání dražby a tím znemožnit oprávněný výkon zástavního práva svému věřiteli. Dle navrhovatele se v tomto případě jedná o manévrovací či šikanózní návrh dlužníků, jak se vyhnout výkonu zástavního práva, když dlužníci podali svůj insolvenční návrh bezprostředně po vydání dražební vyhlášky. Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že dlužníci uzavřeli notářský zápis dne 16. 7. 2013 a mohli tak svůj tvrzený úpadek řešit již v minulosti. Nad to navrhovatel uvedl, že se domnívá, že dlužníci se vůbec nenacházejí v úpadku, neboť jak sami uvedli, jejich příjmy dosáhly za minulých 5 let částky přes 1,8 mil. Kč, což pokrývá 100 % jimi tvrzených závazků.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona ve znění platném k vydání tohoto rozhodnutí (dále jen IZ ), může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsob stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Dle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit.

Soud má v daném případě za to, že insolvenční návrh dlužníků nebyl podán účelově s tím, že by primárně sledoval zájem zmařit konání dražby a tím znemožnit oprávněný výkon zástavního práva svému věřiteli. Dlužníci svůj společný návrh na povolení oddlužení podali s dostatečným předstihem před termínem provedení veřejné dražby nedobrovolné (téměř 2 měsíce), kdy motivem dlužníků patrně není obstruování či zamezení prodeje majetku dlužníka, ovšem plné uvědomění si a pochopení své situace, tedy že se nacházejí v insolvenci. Zároveň pak dlužníci nyní dostatečným způsobem projevili snahu řešit jejich složitou finanční situaci. Insolvenční návrh dlužníků je návrhem komplexním, splňuje všechny insolvenčním zákonem stanovené náležitosti a není tak důvod jej odmítnout. Dlužníci mají dle podaného návrhu více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a dle svého tvrzení tyto závazky nejsou schopni plnit. Insolvenční soud pak usnesením ze dne 10. 2. 2014 č. j.-A-9 zjistil úpadek dlužníků a povolil řešení jejich úpadku oddlužením. Dle názoru insolvenčního soudu by se nemělo insolvenční řízení zatěžovat dalšími, dle názoru soudu, nepatřičnými náklady, když majetek dlužníků bude zpeněžen plně v režimu insolvenčního zákona podle pokynů zajištěných věřitelů stanoveným insolvenčním správcem v řízení.

Na základě všech uvedených skutečností soud rozhodl tak, že návrh na vydání předběžného opatření zamítl s tím, že podle § 89 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Výrokem II. byla současně navrhovateli uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle Sazebníku poplatků, jenž je přílohou Zák. č. 549/14991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5 Sazebníku). Podle § 4 odst. 1 písm. h) citovaného zákona uloží soud povinnost uhradit soudní poplatek navrhovateli v rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 10. února 2014

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová