KSPH 65 INS 18817/2015-P3-7
čj. KSPH 65 INS 18817/2015-P3-7

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Věrou Matýskovou v insolvenční věci

dlužníka: Ivan anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,

o návrhu na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení,

takto:

P ř i p o u š t í s e , aby na místo věřitele č. 3: Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, vstoupil do řízení v celé výši přihlášené pohledávky, tj. 308 398,20 Kč, podle ust. § 18 odst. 1 insolvenčního zákona 1 nabyvatel pohledávky: Pitambera s.r.o., IČO 05569419, se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1. Nabyvatel pohledávky souhlasil s řádným návrhem na jeho vstup podaným dne 9. 1. 2018 věřitelem č. 3.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona). Nabyvatel pohledávky se stává účastníkem insolvenčního řízení, jakmile insolvenční soud podle § 18 insolvenčního zákona rozhodne o jeho vstupu do insolvenčního řízení, a platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Nabyvatel takto vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky (§ 19 insolvenčního zákona). Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř. 2). Proti tomuto usnesení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Námitky může podat účastník tohoto řízení nebo insolvenční správce. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O podaných námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyší soudní úřednicí bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné (§ 9 odst. 2 zákona o vyšších soudních úřednících 3 ve spojení s § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích 4). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Zvlášť se doručuje pouze věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci

Praha 10. ledna 2018

Věra Matýsková vyšší soudní úřednice

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) 3 zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 4 zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů isir.justi ce.cz