KSPH 65 INS 17353/2014-A-16
č. j. KSPH 65 INS 17353/2014-A-16

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Michaela anonymizovano , anonymizovano , IČ 68854145, bytem Mezno 50, 257 86 Miličín, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2014, č. j. KSPH 65 INS 17353/2014-A-9, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dručeným zdejšímu soudu dne 24. 6. 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Michaela anonymizovano , anonymizovano , IČ 68854145, bytem Mezno 50, 257 86 Miličín. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 13. srpna 2014, č. j. -A-9, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit do 3 dnů ode dne právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 27. srpna 2014 současně s prohlášením matky dlužníka, které však nemělo náležitosti darovací smlouvy. K výzvě soudu pak byla dlužnicí předložena řádná darovací smlouva na částku 4.000,-Kč měsíčně, která bude dlužnici poskytována po dobu 60 měsíců ode dne schválení oddlužení. Současně pak dlužnice doplnila svůj návrh i o souhlasy nezajištěných věřitelů, jejichž pohledávky pocházejí z podnikatelské činnosti dlužnice.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené usnesení o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze odvoláním napadnout, což dlužnice včas učinila, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a dlužníkovi uloženou povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 20. října 2014 JUDr. Petra Večeřová, v. r. Samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová