KSPH 65 INS 14871/2014-A-52
č. j.: KSPH 65 INS 14871/2014-A-52

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou ve věci dlužníka: UNIS Steel CZ, s.r.o., IČ: 25733214, sídlem K podlesí 550, 261 01 Příbram, o návrhu věřitele: MFC Trade & Financial Services GmbH, společnost s ručením omezeným, zapsaná a existující dle rakouského práva, se sídlem Millennium Tower, 21st Floor, Handelskai 94-96, A-1200, Vídeň, Rakousko, zastoupeného Mgr. Ondřejem Duškem, advokátem advokátní kanceláře PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 671/24, 120 00 Praha 2-Nové Město, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Soud nařizuje toto předběžné opatření:

I. Předběžný insolvenční správce je oprávněn po předchozím souhlasu věřitelského výboru: a) Disponovat s dlužníkovým majetkem. b) Činit jménem dlužníka úkony týkající se provozu dlužníkova podniku včetně souvisejících právních úkonů. c) Činit jménem dlužníka veškeré právní úkony v pracovně-právních vztazích.

II. Toto předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí o návrhu navrhujícího věřitele o úpadku.

Odůvodnění .

Vyhláškou ze dne 29. května 2014, č. j.-A-3, bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka UNIS Steel CZ, s.r.o., IČ 25733214, se sídlem K Podlesí 550, 261 01 Příbram.

Doposud nebylo rozhodnuto o úpadku, soud však usnesením ze dne 4. června 2014 č. j.-A-8 ustanovil předběžného insolvenčního správce Insolv, v.o.s., IČ 25733214, se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1. Následně byl z důvodu neplnění svých povinností usnesením ze dne 14. srpna 2014 č. j.-A-42 předběžný insolvenční správce zproštěn funkce a ustanoven nový předběžný insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek, se sídlem Ostružnická 6, 779 00 Olomouc.

Dne 21. srpna 2014 zaslal předběžný insolvenční správce soudu návrh na jmenování prozatímního věřitelského výboru z důvodu plnění úkolů věřitelským výborem dle § 58 zákona č. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ). Usnesením ze dne 8. 9. 2014 č. j.-A-47 byl soudem ustanoven prozatímní věřitelský výbor.

Dne 8. 9. 2014 zaslal předběžný insolvenční správce soudu návrh na nařízení předběžného opatření tak, aby byl oprávněn po předchozím souhlasu věřitelského výboru disponovat s dlužníkovým majetkem, činit jménem dlužníka úkony týkající se provozu dlužníkova podniku a činit jménem dlužníka veškeré právní úkony v pracovně-právních vztazích. Tento svůj návrh předběžný insolvenční správce zdůvodnil skutečnostmi, kdy zaměstnanci dlužníka nemohou po delší dobu řádně vykonávat svou činnost, neboť v důsledku nehrazení závazků dlužníka jim byl odpojen internet, odpojeny pevné i mobilní telefony, byli odpojeni od účetního sytému, zaměstnancům dlužníka nebyla po dobu 3 měsíců vyplacena mzda a nájemné za nebytové prostory a sklad dlužníka je uhrazeno pouze do 30. 9. 2014. Stále by pak v případě vyhovění návrhu bylo možné částečně obnovit provoz dlužníkova podniku.

Podle ust. § 111 odst. 1 IZ, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník dále oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených insolvenčním zákonem. Nad toto omezení dispozičních práv může insolvenční soud podle § 113 odst. 1 IZ i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Soud může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně s takovým předběžným opatřením ustanoví soud předběžného správce, pokud tak již neučinil dříve.

V daném případě tak soud na základě návrhu již ustanoveného předběžného insolvenčního správce dospěl k závěru, že je na místě návrhu vyhovět, protože tím bude eliminováno nebezpečí snižování hodnoty majetku dlužníka či škod ve vztahu k pohledávkám insolvenčních věřitelů dlužníka, kdy věřitelé by mohli být vystaveni riziku poškození svých práv. Soud proto vyhověl návrhu a tímto předběžným opatřením omezil dlužníka v jeho dispozičních právech k majetkové podstatě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu (§ 113 odst. 4 IZ).

Dlužník je povinen poskytnout insolvenčnímu správci nebo předběžnému správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát pokynů insolvenčního správce nebo předběžného správce. Je-li dlužníkem právnická osoba, mají uvedené povinnosti její statutární orgány a jejich členové nebo likvidátor, jde-li o právnickou osobu v likvidaci. Jestliže postavení statutárního orgánu má více osob oprávněných jednat samostatně, lze splnění těchto povinností požadovat od kterékoli z nich. Uvedené osoby mají tuto povinnost i v případě, že jejich postavení zaniklo v posledních 3 měsících před zahájením insolvenčního řízení. Insolvenční soud může vyžadovat splnění těchto povinností také od osob, které jsou společníky, zaměstnanci nebo členy

právnické osoby, a to v rozsahu jejich oprávnění jednat za právnickou osobu (§ 210 odst. 1, 2 a 3 IZ).

Usnesení je vykonatelné a účinné zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 7, § 74 odst. 1 IZ, § 76d písm. b/ o. s. ř.).

V Praze dne 10. září 2014

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová