KSPH 65 INS 1416/2015-P-19
č. j. KSPH 65 INS 1416/2015-P-19-2

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Věrou Matýskovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , IČO 76479862, bytem Mláde žnická 1271, 293 01 Mladá Boleslav, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

tak to :

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 10: JUDr. Josef Lavička, IČO 01051857, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, s e o dmít á pro o po ždě nos t.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 10: JUDr. Josef Lavička, IČO 01051857, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, v řízení ve věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , IČO 76479862, byte m Mládežnická 1271, 293 01 Mladá Boleslav, končí.

Odůvo dně ní.

Na základě insolvenčního návrhu věřitele Česká spořitelna a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, doručeného Krajskému soudu v Praze dne 22. 1. 2015, bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , IČO 76479862, bytem Mládežnická 1271, 293 01 Mladá Boleslav. Usnesením zdejšího soudu ze dne 16. 7. 2015, č. j.-A-20, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Citované rozhodnutí o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 16. 7. 2015. Lhůta pro podání přihlášky tedy uplynula dne 16. 9. 2015.

Dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Přihlášky pohledávek se podávají v zákonem předepsané formulářové podobě (§ 176 insolvenčního zákona a § 21, 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů). K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. O tom byli věřitelé ve shora citovaném usnesení poučeni.

Přihláška pohledávky věřitele uvedeného ve výroku I. byla dodána elektronicky-datovou zprávou dne 10. 11. 2015 podatelně Městského soudu v Praze, postoupena Krajskému soudu v Praze byla dne 11. 11. 2015. Tento den je dnem podání přihlášky v souladu s ust. § 57 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů-dále jen o. s. ř.

Přihláška pohledávky věřitele uvedeného ve výroku I. byla tedy podána insolvenčnímu soudu opožděně po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů, jak byla stanovena insolvenčním soudem v citovaném usnesení. Insolvenční soud proto v souladu s ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky věřitele uvedeného ve výroku I. nepřihlíží a takto uplatněná pohledávka nebude v tomto insolvenčním řízení uspokojena.

Dle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Z uvedených důvodů rozhodl insolvenční soud o odmítnutí předmětné přihlášky pro opožděnost, neboť se k pozdě podaným přihláškám v insolvenčním řízení nepřihlíží.

Po uče ní: Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel uvedený ve výroku I., a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli uvedenému ve výroku I. se však doručuje i zvláštním způsobem a lhůta určená tomuto věřiteli k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno v písemné formě (§ 74 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona). V tomto případě se použije ust. § 50c odst. 4 o. s. ř. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 20. listopadu 2015 Věra Matýsková vyšší soudní úřednice