KSPH 65 INS 11289/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPH 65 INS 11289/2014 29 NSýR 61/2016-B-29

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Zde kem Krmá em v insolvenní vČci dlužníka Františka Boušky, narozeného 25. dubna 1955, bytem v BenešovČ, Pražského povstání 1982, PSý 256 01, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 65 INS 11289/2014, o zp sobu ešení úpadku dlužníka, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Liborem Hubákem, advokátem, se sídlem v BenešovČ, Malé námČstí 73, PSý 256 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. íjna 2015, . j. KSPH 65 INS 11289/2014, 2 VSPH 1914/2014-B-19, takto:

Dovolání se odmítá.

O d v o d n Č n í:

Usnesením ze dne 11. srpna 2014, . j.-B-10, vzal Krajský soud v Praze (dále jen insolvenní soud ) na vČdomí zpČtvzetí návrhu na povolení oddlužení dlužníkem (Františkem Bouškou) [bod I. výroku], prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku) a uril, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku). Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 30. íjna 2015, . j., 2 VSPH 1914/2014-B-19, rozhodl o odvolání dlužníka tak, že usnesení insolvenního soudu potvrdil v bodu II. výroku (první výrok) a v rozsahu, v nČmž odvolání smČ ovalo proti bodu III. výroku usnesení insolvenního soudu, je odmítl (druhý výrok). Proti potvrzujícímu výroku usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, namítaje, že napadené rozhodnutí spoívá na nesprávném právním posouzení vČci [§ 241a odst. 1 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . )], a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a vČc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu ízení. Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. . je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v em spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání. M že-li být dovolání p ípustné jen podle § 237 o. s. . (jako v této vČci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splnČné, p iemž k projednání dovolání nepostauje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. . (i jeho ásti). K vymezení p ípustnosti dovolání srov. p edevším usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. zá í 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uve ejnČné pod íslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je (stejnČ jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmínČné níže) dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatnČ též usnesení

Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 12. února 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14 a ze dne 24. ervna 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu). Údaj o tom, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání, se z dovolání (posuzováno podle jeho obsahu) nepodává (dovolání se touto otázkou v bec nezabývá). P edseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. .) proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 vČty první o. s. ., nebo neobsahuje vymezení toho, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. .), a v dovolacím ízení pro tuto vadu nelze pokraovat. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 31. b ezna 2016

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková