KSPH 64 INS 6914/2016-A-9
Jednací číslo: KSPH 64 INS 6914/2016-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Grygarem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: a) Drahoslava anonymizovano , anonymizovano , a b) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Drhovy 53, 263 01 Drhovy, oba zast. JUDr. Stanislavou Vohradskou, advokátkou, Čsl. armády 1, 253 80 Hostivice, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 64 INS 6914/2016-A-7 ze dne 4.4.2016, autoremedurou,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 64 INS 6914/2016-A-7 ze dne 4.4.2016 se zrušuje, a to podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona ( IZ ), ve spojení s § 210a a § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ( o.s.ř. ) a § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., kterou se vydává jednací řád pro okresní a krajské soudy, když dlužníci doplnili údaje a doklady o svých závazcích a své neschopnosti je splácet.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Toto usnesení neobsahuje odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 11.5.2016 JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Andrea Kupková