KSPH 64 INS 26710/2015-P17-5
Jednací číslo: KSPH 64 INS 26710/2015-P17-5

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Grygarem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Rukavičkářská 1359, 263 01 Dobříš, k odvolání věřitele č. 15- Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, se sídlem Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, zast. JUDr. Jaroslav Beránek, advokát, sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 64 INS 26710/2016-A-7 ze dne 14.7.2016, autoremedurou,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 64 INS 26710/2015-P17-3 ze dne 13.7.2016 se mění tak, že se nevydává, a to podle § 95 a § 7 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona ( IZ ), ve spojení s § 210a a § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ( o.s.ř. ), neboť odvolání věřitele č. 15-Intrum Justitia Czech, s.r.o. proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem bylo možno vyhovět v celém rozsahu, když předmětná pohledávka dlužníka byla zjištěna jako vykonatelná a byla popřena pouze dlužníkem, a tedy se neuplatní postup podle § 185, 187, 197 odst. 2 a 198 insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Toto usnesení neobsahuje odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 13.10.2016 JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava isir.justi ce.cz