KSPH 64 INS 2448/2016-P6-2
č.j.: KSPH 64 INS 2448/2016-P6-2

USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5-Smíchov, rozhodl soudní tajemnicí Bc. Kateřinou Štamfestovou v insolvenční věci dlužníka: Richard anonymizovano , anonymizovano , bytem P. O. Hviezdoslava 815/3, 990 01 Velký Krtíš, Slovenská republika, korespondenční adresa Helsinská 2845, 272 04 Kladno, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

I. Přihláška pohledávky č. 6 věřitele č. 3: mBank S.A., organizační složka, IČ: 27943445, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8-Karlín, s e o d m í t á pro opožděnost a k této přihlášce se dále nepřihlíží.

II. Účast věřitele č. 3 v tomto insolvenčním řízení nekončí, když soud eviduje i nadále jeho přihlášku č. 3, která zůstává přihlášena v celém rozsahu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jakožto insolvenční soud dne 22.03.2016 rozhodl usnesením č.j.-A-12 o úpadku shora uvedeného dlužníka a současně povolil řešení jeho úpadku oddlužením. Citované usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22.03.2016.

Insolvenční soud zároveň v tomto rozhodnutí vyzval v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona 1 věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do 21.04.2016.

Dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Přihlášky pohledávek se podávají v zákonem předepsané formulářové podobě (§ 176 insolvenčního zákona). K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. O tom byli věřitelé ve shora citovaném usnesení poučeni.

Přihláška č. 6 věřitele č. 3 byla doručena insolvenčnímu soudu dne 22.04.2016.

S ohledem na shora uvedené byla přihláška pohledávky č. 6 podána opožděně. Insolvenční soud proto v souladu s ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona k tomuto podání nepřihlíží a takto uplatněná přihláška nebude v tomto insolvenčním řízení uspokojena.

Protože podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, rozhodl o odmítnutí přihlášky č. 6 ze dne 22.04.2016 věřitele č. 3, v celém rozsahu. Účast

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) věřitele v tomto případě v insolvenčním řízení neskončila, neboť soud i nadále eviduje jeho řádnou přihlášku č. 3.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pouze věřitel, o jehož pohledávce je rozhodováno, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné. Totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání (§ 83 insolvenčního zákona). Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t n á m i t k y do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení dlužník, insolvenční správce a věřitel, o jehož pohledávce není rozhodováno. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O podaných námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané asistentem soudce bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné (§ 9 odst. 2 zákona o vyšších soudních úřednících 2 ve spojení s § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích 3). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Zvlášť se doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřiteli, o jehož pohledávce je rozhodováno.

V Praze dne 17. května 2016

Kateřina Štamfestová, v.r. soudní tajemnice

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava

2 zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 3 zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů