KSPH 64 INS 22374/2015-A-10
Číslo jednací: KSPH 64 INS 22374/2015-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Grygarem, Ph.D. ve věci dlužníka: Zuzana anonymizovano , anonymizovano , Benešova 614/24, 284 01 Kutná Hora, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 64 INS 22374/2015-A-8 ze dne 4.9.2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 64 INS 22374/2015-A-8 ze dne 4.9.2015, se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Odůvodnění:

Dlužník podal dne 3.9.2015 u shora označeného soudu insolvenční návrh, jímž se současně domáhal povolení oddlužení. Uvedený návrh byl usnesením (označeným ve výrokové části tohoto usnesení), které vydal asistent soudce, odmítnut, a to pro nedostatek formálních náležitostí, spočívajících v neuvedení data splatnosti jednotlivých závazků dlužníka. Proti uvedenému usnesení podal dlužník dne 24.9.2015 včasné odvolání, jímž se podle jeho obsahu domáhal zrušení napadeného usnesení a poukazoval na svá tvrzení v návrhu a že data splatnosti svých jednotlivých závazků uvedl.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákon (dále jen i.z. ), platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle § 210a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Podle § 374 odst. 3 o.s.ř. platí, že je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce); jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, platí, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., kterou se vydává jednací řád pro okresní a krajské soudy, platí, že proti rozhodnutí vydanému justičním čekatelem nebo soudním tajemníkem ve věcech uvedených v § 6 odst. 1 až 4 lze podat opravný prostředek za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu (samosoudce). Podaný opravný prostředek se však předloží nejprve předsedovi senátu (samosoudci), který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět (§ 374 odst. 3 o.s.ř.), jinak jej předloží soudu druhého stupně, aby o něm rozhodl. Rozhodne-li předseda senátu (samosoudce) o opravném prostředku sám, považuje se i jeho rozhodnutí za rozhodnutí soudu prvního stupně; proti němu přísluší opravný prostředek podle obecných ustanovení o řízení před soudy.

Po posouzení obsahu předmětného odvolání dospěl soud k závěru, že dlužník označil ve svém původním návrhu řádně více pohledávek, které jsou po splatnosti více než 30 dní, a že tedy odvolání je důvodné. Soudce proto napadené rozhodnutí, vydané asistentem soudce, postupem podle výše citovaných zákonných ustanovení změnil, jak je uvedeno výše pod výrokem I. tohoto usnesení, čímž plně vyhověl odvolacímu návrhu odvolatele. Toto nové rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně.

O náhradě nákladů nebylo rozhodováno, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení ve věci končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 29.9.2015 JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Andrea Kupková