KSPH 64 INS 2111/2016-A-10
Jednací číslo: KSPH 64 INS 2111/2016-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Grygarem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: a) Petr anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66866847, bytem Radlice 23, 281 63 Barchovice, b) Zuzana anonymizovano , anonymizovano , bytem Radlice 23, 281 63 Barchovice, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o návrhu JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, na nařízení předběžného opatření,

takto:

I. Zamítá se návrh na nařízení předběžného opatření, navrhovatele JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 5, jímž by byl omezen účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona tak, aby uvedenému soudnímu exekutorovi bylo umožněno provést již nařízenou exekuci spoluvlastnického podílu povinného ve výši ideální 1/2 na nemovitých věcech: pozemku parc. č. St. 145 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 181 m2, pozemku parc. č. 1268/4 (orná půda) o výměře 210 m2, pozemku parc. č. 1269/3 (trvalý travní porost) o výměře 4975 m2 a pozemku parc. 1271 (trvalý travní porost) o výměře 133 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 581, pro okres Kolín, obec Horní Kruty a katastrální území Dolní Kruty, vedenou pod sp.zn. 067 EX 3148/10 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl pro dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn..

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 29.1.2016 se shora uvedený exekutor domáhal nařízení předběžného opatření, ve znění jak je uvedeno výše ve výrokové části tohoto usnesení, tj. podle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ), přičemž tvrdil, že dlužníci maří exekuci, když již opakovaně před nařízenou dražbu podali insolvenční návrh, v jehož důsledku dražba nemohla proběhnout a který však následně vzali zpět.

Podle § 82 IZ platí: (1) Předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. (2) Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. (3) Neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž a) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria, nebo b) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, anebo c) zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele. (4) Předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne. Přiměřeně se dále použijí ustanovení § 202 odst. 5 a 6 a ustanovení občanského soudního řádu o jistotě u předběžného opatření. Předběžné opatření podle odstavce 3 lze nařídit jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní zájem. (5) Rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle odstavce 2 písm. b) nebo c) doručí insolvenční soud do vlastních rukou dlužníkovi, insolvenčnímu správci, osobě, která takový návrh podala, a insolvenčnímu navrhovateli. Předběžné opatření podle odstavce 3 doručí insolvenční soud do vlastních rukou dlužníkovi, insolvenčnímu správci, osobě, která takový návrh podala, a v případě, že se předběžné opatření vztahuje na pohledávky jednotlivých věřitelů, i těmto věřitelům. Jestliže insolvenční soud nenařídí předběžné opatření, doručí rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle odstavce 3 zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a osobě, která takový návrh podala. (6) Je-li dlužník provozovatelem nebo účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, vyrozumí insolvenční soud o vydání předběžného opatření podle odstavce 3 současně s jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku Českou národní banku.

Podle § 109 IZ platí: 1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují mj. tyto účinky: b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení, c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Jelikož o insolvenčním návrhu dlužníků, spojeném s návrhem na jejich společné oddlužení coby manželů, bylo rozhodnuto usnesením sp.zn.dne 2.2.2016 tak, že bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků a o povolení oddlužení, pak vzhledem k ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ již nejsou dány procesní podmínky pro vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž by došlo k omezení některého z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neboť takové omezení lze nařídit jen v době než je soudem rozhodnuto o insolvenčním návrhu samotném. Proto nezbylo než návrh na nařízení předběžného opatření zamítnout.

Pokud jde o náhradu nákladů řízení tak podle § 145 o.s.ř. obecně platí, že o náhradě nákladů řízení o předběžném opatření se rozhoduje až v rámci rozhodnutí ve věci samé. Jelikož však v insolvenčním řízení rozhodnutím o návrhu na nařízení předběžného opatření končí podle § 15 IZ účast navrhovatele předběžného opatření na řízení ve věci, tak se ustanovení § 145 o.s.ř. neuplatní (v souladu s ustanovením § 7 IZ) a je nutno o náhradě nákladů řízení rozhodnout již v rámci rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření. Vzhledem k tomu, že navrhovatel předběžného opatření nebyl se svým návrhem procesně úspěšný, a proto tedy nemá právo na náhradu nákladů řízení, a současně dle obsahu spisu žádnému jinému účastníku řízení v souvislosti s řízením o návrhu na nařízení předběžného opatření žádné náklady nevznikly, soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř. (a contrario) rozhodl tak, že žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení nepřiznal.

V Praze dne 3.2.2016 JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Tereza Vrbová