KSPH 64 INS 15327/2017-A-41
...! v ul. 1.1. aj.;; QULLl lL TJ

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl senátem složeným z předsedy jUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Věry Modlitbové a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční

, . VĚCI navrhovatelky: Komerční banka, a.s., IČO 4531?054 sídlem Na Příkopě 33 / 969, 110 00 Praha dlužnice: Ing. Simona anonymizovano , anonymizovano bytem Životice 11, 262 31 Vrančice-Životice zastoupené advokátem Mgr. MUDr. Zdeňkem Kubicou sídlem Revoluční 1, 110 00 Praha

0 odvoláni obou účastníků proti usnesení Krajského soudu vPraze ze dne 17. října 2017, č. j KSPH 64 INS 15327/2017-A-41, takto: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. října 2017, č. j. KSPH 64 INS 15327 / 2017-

A 41 se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud vPraze (insolvenční soud) zastavil insolvenční řízení (bod I. výroku) a zavázal navrhovatele k náhradě nákladů řízení ve výši 2 925 Kč k rukám zástupce dlužnice ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že se navrhovatelka původně domáhala zjištění úpadku vůči dlužníci a zároveň jejírnu manželovi Ing. Ivanu anonymizovano (dlužník) Usnesením č. j KSPH 64 INS 26200/2016-A 9 (pod nímž je vedeno insolvenční řízení s dlužníkem-řízení B) insolvenční soud vyzval dlužníky k vyjádření a poučil je ve smyslu Š 390 zák. č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ). Usnesením č. j KSPH 64 INS 26200/201620 z 16. 1. 1.2017 insolvenční soud vyloučil insolvenční řízení týkající se dlužnice ksamostatnému projednání (sp. zn.* řízení A). Odvolání proti tomuto usnesení podaná oběma dlužníky byla odmítnuta usnesením odvolacího soudu pod sen. zn. 3 VSPI l 802/201? z 18. 5. 2017 (Usnesení VS), v němž odvolací soud uvedl, že je nepřípustné vedeno řízení proti dvěma dlužníkům, nadto je li tvrzen navrhovatelkou jejich společný úpadek, což jej činí neprojednatelným.

Cituje Š 103, $ 105, $ 390, $ 419, S 83a, Š 394a aš 142 písm. b) InsZ insolvenční soud dospěl k právnírnu závěru, že je-lí podán insolvenční návrh věřitelem, pak jen ve věci jediného dlužníka. jedinou výjimkou je návrh na společné oddlužení manželů podle 5 394a InsZ tam, kde insolvenční řízení bylo zahájeno k jejich návrhu. V projednávané věci, konstatoval, navrhovatel podal insolvenční návrh trpící neodstranitelnou vadou, kterou nelze zhojit, návrh je tak neprojednatelný a nezbylo než insolvenční řízení podle Š 142 písm. b) lnsZ zastavit.

Výrok o nákladech řízení odůvodnil ustanovením Š 146 odst. 2 věta první, 5 150 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení 3 $ "? InsZ a jejich náhradu přiznal v řízení úspěšné dlužníci podle vyhlášky č. 177/ 1996 Sb., o advokátním tarifu). Postup podle Š 150 o.s.ř. a částečnou moderaci výše náhrady nákladů odůvodnil skutečnosti, že zástupce dlužníků učinil fakticky

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

3 VSPl l 311/2018 podáním odvolání jediný procesní úkon, nebot obdobně jako v projednávané věci, tj. v řízení A, tak postupoval také v řízení B vedeném s dlužníkem, a také vzhledem k tomu, že insolvenční řízení 13 vedené ještě s oběma dlužníky mělo být zastaveno před vyloučením řízení A. Navrhovatelce v řízení A pak neuložil z týchž důvodů soudní poplatek ve výši 2 000 Kč, neboti jej uhradila v řízení B.

Toto rozhodnutí napadly navrhovatelka a dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním.

Navrhovatelka navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věci vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle něhož její návrh lze svým obsahem považovat za dva samostatné, od sebe oddělitelné návrhy, kterými jsou zahajována dvě samostatná řízení. Poté, co za řízení B bylo vyloučeno k samostatnému projednání řízení A, mohl insolvenční soud vinsolvenčním řízení pokračovat namísto toho, aby je zastavil, Upozornil na Usnesení VS, v němž odvolací soud výslovně uvedl, že byl podán jediný insolvenční návrh směřující proti dvěma různým dlužníkům. Navrhovatelka dovozuje, že takový postup, kdy jediným podáním podala 2 insolvenční návrhy s ohledem na jejich skutkovou souvislost spočívající ve společných závazcích a společném majetků splňující zákonné náležitosti podle 5 103 InsZ, je možný. Podobně odvolací soud ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 2 VSPH 273/2016 z 11. 4. 2016 dospěl vobdobné věci k závěru, že návrh podaný proti dvěma dlužníkům je projednatelný, že věc jednoho z manželů vyloučit k samostatnému projednání a vobou věcech pak posoudit obsahované náležitosti insolvenčního návrhu zvlášť. Obdobný závěr učinil i Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí pod sen. zn, 2 VSOL 209 / 2017 z 19. 6. 2017, když konstatoval, že je možný takový postup, kdy oba návrhy vtělené do jednoho podání jsou samostatné projednatelné. Doplnil, že pokud insolvenční soud dospěl k závěru, že lze věc dlužnice vyloučit k řízení A ve smyslu 5 112 odst. 2 o.s.ř., pak zjevně považoval insolvenční návrh za samostatné projednatelný. Zastavením řízení tak insolvenční soud porušil základní zásady insolvenčního řízení obsažených v Š 5 InsZ.

Dlužnice navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, podle kterého insolvenční soud opomněl vzít v úvahu existenci společného insolvenčního návrhu dlužnice a dlužníka na povolení oddlužení na předepsaném formuláři (doručené insolvenčnímu soudu poštou 3. 5. 2017 dok. A 35). Uzavřela, že kromě insolvenčního návrhu navrhovatelky zde byl také insolvenční návrh s návrhem na povolení společného oddlužení podaného dlužníky a pokud insolvenční soud řízení zastavil, pak tak mohl učinit jen ve vztahu k vadnému insolvenčnímu návrhu navrhovatelky.

TVrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání navrhovatelky je opodstatněno, zatímco odvolání dlužnice důvodné není.

Podle $ 1 písm. a) InsZ tento zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů (písm. a/) a oddlužení dlužníka (písm. b/).

Podle 5 390 odst. 1 InsZ návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Podle 1; 394a InsZ manželé, znichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na společné oddlužení, je rozhodně, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčninm soudu (odst. 1). Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka (odst. 2).

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

12. 13.

14.

15. 16.

17.

18.

K odvolání dlužnice:

Z insolvenční spisu ohledně řízeni B se podává, že usnesením č. j. KSPH 64 INS 26200 / 2016-AQ z29. 11. 2016, doručeným dlužníci do datové schránky 1. 12. 2016 a dlužníkovi do datové schránky 8. 12. 2016 byli vyzváni oba dlužníci k vyjádření k návrhu navrhovatelky a zároveň byli poučení podle Š 390 InsZ, mají li za to, že splňují podmínky pro řešení svého úpadku oddluženírn ve smyslu Š 389 a násl. InsZ, o právu každého z nich podat samostatný návrh na povolení oddlužení nebo společný návrh na povolení oddlužení ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Z návrhu na povolení oddlužení podaného jako návrh společný se podává, že byl podán v řízení B doručen poštou 3. 5. 2017 (dok. A-35).

Odvolací soud konstatuje, že dlužníci společný návrh na povolení oddlužení v zákonem stanovené lhůtě nepodali. Proto argumentace dlužnice vytýkající insolvenčnírnu soudu, že se opomněl zabývat tímto společným návrhem, nemůže mít jiný dopad, než že insolvenční soud tento společný návrhu odmítne podle Š 390 odst. 3 lnsZ pro opožděnost; toto opomenutí však důvod pro zrušení napadeného usnesení nezakládá.

K odvolání navrhovatelky:

Zvýše citované právní úpravy plyne, že InsZ v zásadě upravuje insolvenční řízení týkající se jednoho z dlužníků s tou výjimkou, že manželé podají společný návrh na povolení oddlužení. jak uvedeno shora v řízení B, dlužníci takový návrh podali, avšak po uplynutí zákonné lhůtě 30 dnů, a proto nemůže založit jejich nerozlučné společenství, tj. že se na ně hleá jako na dlužníka jediného, bytí dosud o odmítnutí tohoto návrhu dosud nedošlo. Za situace, kdy insolvenční soud vyloučil věc dlužníce do řízení A, odvolací soud správně posoudil tento postup insolvenčního soudu jako vedení řízení a odvolání dlužníků Usnesením VS v rámci řízení 13 odmítl. Nad rámec uvedeného pouze fakticky uvedl, že neprojednatelnost návrhu nelze odstranit jen tím, že posouzení úpadku jednoho z dlužníků vyloučí k samostatnému řízení.

V projednávané věci však insolvenční soud vede dvě řízení, a to řízení A týkající se dlužnice a řízení B týkající se dlužníka. Závěr insolvenčního soudu o neprojednatelnosti návrhu každého z nich nemůže obstát bez posouzení této neprojednatelnosti, tj. bez posouzení, zda-lí lze insolvenční návrh každého z nich posoudit samostatně a zda ve vztahu ke každému z nich obstojí se zřetelem na zákonné náležitosti podle Š 103 InsZ. Pokud by tento návrh ve vztahu k některému z dlužníků neobstál, pak bylo namístě postupovat podle 5 128 InsZ a nikoliv podle Š 142 písm. b) InsZ. týkající se postupu insolvenčního soudu pro nedostatek podmínek řízení, jež však bylo zahájeno projednatelným insolvenčním návrhem (majícím všechny zákonné náležitosti podle Š 103 lnsZ).

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle Š 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu podle Š 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k dalšíinu řízení, v němž soud posoudí přezkoumatelným způsobem. náležitosti insolvenčního návrhu navrhovatelky ve vztahu k dlužníci s dm, že shledá-li neprojednatelnost návrhu, bude postupovat podle Š 128 lnsZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha 27. února 2018

]UDr. Michal Kubín v.r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojz. ,;