KSPH 63 INS 8881/2017-B-10
KSPH 63 INS 8881/2017-B-10

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci

dlužníků: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Terase 74, 252 41 Zlatníky-Hodkovice,

b) Jitka anonymizovano , narozena 2. 6. 1963, bytem Na Terase 74, 252 41 Zlatníky-Hodkovice,

oba na doručovací adrese Radotínská 19, 252 18 Úhonice, o souhlasu s prodejem

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e a to i jménem věřitelského orgánu Josefovi anonymizovano , anonymizovano , bytem Jihlavská 519/58, 140 00 Praha 4, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Jiřího anonymizovano , nar anonymizovano , bytem Na Terase 74, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, a Jitky anonymizovano , narozené 2. 6. 1963, bytem Na Terase 74, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, ohledně nemovitých věcí, a to spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na nemovitosti parc. č. st. 1164, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 572, a nemovitosti parc.č. 1592/23, zahrada, vše v k. ú. Jílové u Prahy, zapsané na LV č. 122 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha- západ.

Odůvodnění:

Podáním došlým soudu dne 11. 12. 2017 se domáhal Josef Brabec anonymizovano , bytem Jihlavská 519/58, 140 00 Praha 4, osoba blízká dlužníkovi, udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitých věcí, a to spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na nemovitosti parc. č. st. 1164, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 572, a nemovitosti parc.č. 1592/23, zahrada, vše v k. ú. Jílové u Prahy, zapsané na LV č. 122 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ. Lustrací v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že Josef Brabec vlastní na nemovitostech podíl o velikosti 1/2.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo isir.justi ce.cz dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V dané věci vykonává funkci zástupce věřitelů soud.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Praha 12. ledna 2018

JUDr. Naděžda Křivánková samosoudkyně