KSPH 63 INS 4300/2016-A-10
Jednací číslo: KSPH 63 INS 4300/2016-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrabcovou v insolvenční věci dlužníků: Vlastimil anonymizovano , anonymizovano , Vladislava Janoušková, nar. 15.06.196, IČ 49849387, oba bytem Pražská 89, Kostelec nad Černými lesy, o návrhu na předběžné opatření soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4, podaném v rámci řízení o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by byl omezen účinek spojený se zahájeným insolvenčním řízením tak, že by soud soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdíkové umožnil provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitých věcí dlužníků, a to parcely parc.č. 1812 o výměře 272m (zastavěná plocha a nádvoří) , jehož součástí je stavba č.p. 89 (objekt k bydlení), dále pozemku parc. č. 1813 o výměře 479 m ( zahrada , vše na LV č. 364 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín pro k.ú. Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, vedenou u Exekutorského úřadu Praha 4, pod sp. zn. 095 Ex 1121/15), s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dlužníci se návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 23.02.2016 domáhají zjištění svého úpadku a povolení oddlužení s tím, že žádný ze závazků nepochází z podnikatelské činnosti. Uvedli, že mají mnoho věřitelů-25 závazků v celkové výši 1,882.980 Kč, z nichž označili za zajištěnou nevykonatelnou pohledávku společnosti SMART Financial s.r.o, IČ 476787721, ve výši 1,002.450 Kč. Uvedli, že pohledávka je zajištěna nemovitostmi, a to stavbou (budovou pro bydlení) na adrese Pražská 89 na parcele st. 1812, parcelou st. 1812 (272m), st. 1813 (479 m), zapsanými na č.LV364 pro k.ú. Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, s tím, že prodejní cena činí odhadem isir.justi ce.cz

2,500.000 Kč. Dlužníci s ohledem na výši příjmů navrhli, aby soud schválil oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Podáním ze dne 02.09.2016 navrhl soudní exekutor JUDr. Jana Tvrdíková, Exekutorský úřad Praha 4, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4 (dále Navrhovatel), vydání předběžného opatření, kterým by soud omezil účinky zahájení insolvenčního řízení dlužníků tak, aby exekutor byl oprávněn provést již nařízenou exekuci na jejich majetek, a to s omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením byl po celou dobu insolvenčního řízení deponován na účtu úschov Navrhovatele do doby, než by mohl být vydán do majetkové podstaty dlužníků nebo do zániku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení. Svůj návrh zdůvodňuje tím, že na základě pověření Okresního soudu v Kolíně ze dne 17.7.2015 č.j. 33 EXE 1939/2015-17 vede k vymožení pohledávky oprávněného , nákladů exekuce a nákladů oprávněného exekuci na majetek dlužníka Vlastimila Janouška (pod sp. zn. 095 Ex 1121/15) resp. současně i na dlužnici Vladislavu Janouškovou (pod sp. zn. 095 Ex 1755/15). O provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve společném jmění manželů-dlužníků-a to parcely parc. č. 1812 o výměře 272m (zastavěná plocha a nádvoří)-součástí pozemku je stavba č.p. 89 (objekt k bydlení), dále pozemku parc. č. 1813 o výměře 479 m ( zahrada) vše na LV č. 364 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín pro k. ú. Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, bylo rozhodnuto exekučním příkazem ze dne 11.8.2015 č.j. 095 Ex 1121/15/P 02-023. Konání dražby bylo stanoveno na 24.02.2015, dražební vyhláškou ze dne 14.1.2016 č.j. 095 Ex 1121/15-045, která v souladu s pravomocným usnesením o ceně stanovila cenu nemovitých věcí na částku 2,000.000 Kč, nejnižší podání částkou 1,333.340 Kč. V den konání byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení na návrh dlužníků. Navrhovatel dražební jednání odročil nejprve na 30.03.2016 a později na neurčito. S odvoláním na ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ se Navrhovatel domáhá omezení účinků zahájení insolvenčního řízení s tím, že za důvody zvláštního zřetelu hodné považuje to, že insolvenční návrh je účelový a šikanózní, neboť jeho podáním sledují dlužníci jiný účel než zjištění úpadku a jeho řešením, a to dle Navrhovatele blokaci exekuce. Navrhovatel poukázal na to, že insolvenční návrh je neúplný, že nebyly předloženy veškeré přílohy, kterými by byla doložena existence tvrzených závazků dlužníků. Navrhovatel k tvrzení dlužníků o možnosti prodejem majetkové podstaty uhradit 100% závazků nezajištěných věřitelů poukázal na judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSCR 119/2014 ze dne 15.12.2014 s tím, že nelze tudíž u dlužníků shledat jejich platební neschopnost jakožto podmínku úpadku. Dále uvedl, že navrhované předběžné opatření není v rozporu se společným zájmem věřitelů s ohledem na stadium exekučního řízení, kdy byl již ustanoven znalec, vyhotoven posudek, pravomocně rozhodnuto o ceně, vydána dražební vyhláška, provedena propagace dražby s výsledným zapojením dražitelů. Nařízená elektronická dražba je dle Navrhovatele transparentní, je v souladu se zájmem věřitelů na co nejvyšší a nejrychlejší uspokojení. Mezi přihlášenými eviduje Navrhovatel i přihlášku jediného zajištěného věřitele SMART Financial s.r.o. Vydání navrhovaného předběžného opatření není v rozporu se společným zájmem věřitelů, neboť i v případě, že návrh bude shledán úplným a důvodným a bude zjištěn úpadek dlužníků, je soudní exekutor povinen vydat vymožené plnění insolvenčnímu správci .

Podle ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojuje i ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle ustanovení § 2 písm. j) insolvenčního zákona je společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů.

Obecně lze konstatovat, že v případě návrhu na nařízení předběžného opatření soud v zájmu rychlé a efektivní prozatímní úpravy poměrů pouze zkoumá, zda jsou osvědčeny skutečnosti rozhodující pro jeho nařízení. Při osvědčování důvodnosti návrhu soud z obsahu spisu zdejšího soudu a z listin předložených Navrhovatelem má za osvědčené, že dlužníci podali insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení dne 23.2.2016, tedy den před termínem stanoveným pro první dražební jednání, které se mělo dle usnesení exekutorského kandidáta konat dne 24.2.2016. Navrhovatel vede proti dlužníkům jako povinným exekuci nařízenou Okresního soudu v Kolíně dle pověření ze dne 17.7.2015 č.j. 33 EXE 1939/2015-17. Dne 14.01.2016 vydal Navrhovatel dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu č.j. 095 Ex 1121/15-045. Zahájení elektronického dražebního jednání mělo proběhnout dne 24.02.2016 v 10:00 hod. Dne 23.02.2016 (tj. den před konáním dražby) dlužníci podali společný insolvenční návrh, o kterém dosud nebylo rozhodnuto. Usnesením č.j. 095 Ex 1121/15-065 ze dne 24.02.2016 byl termín dražebního jednání odročen na 30.3.2016 ve 12:00 hod, i tento termín byl odročen (na neurčito) usnesením ze dne 30.03.2016. Dne 25.02.2016 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkům č.j. KSPH 63 INS 4300/2016-A-3. V insolvenčním řízení, ve kterém se dlužníci domáhají oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebylo do dnešního dne vydáno rozhodnutí o úpadku s ohledem na obsazení jednacích termínů soudce v důsledku značného množství přidělených a projednávaných věcí v agendě Cm i INS. Pokud v návrhu Navrhovatel poukazoval na úzkou časovou spojitost mezi nařízením první dražby a podáním insolvenčního návrhu dlužníky, pak nepochybně byla osvědčena a je dána. Tato skutečnost bez dalšího však neosvědčuje Navrhovatelem tvrzený úmyslem dlužníků zabránit nařízené dražbě. Dle soudu není možné jen z pouhé časové souvislosti okamžiků podání insolvenčního návrhu a data nařízeného dražebního jednání dovozovat existenci důvodů hodných zvláštního zřetele, pro něž lze předběžným opatřením omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. Navrhovatel neosvědčil existenci jiného účelového jednání dlužníků ani případné okolnosti vedoucí k závěru o nepoctivém záměru dlužníků sledovaném podáním insolvenčního návrhu. Pokud Navrhovatel tvrdil, že cílem sledovaným podáváním insolvenčního návrhu dlužníků je nikoli řešit jejich úpadek, ale zmařit provedení exekuce a oddálit zpeněžení jejich majetku, pak takový skutkový stav nebyl náležitě osvědčen. Soud proto dospěl k závěru, že není dán žádný důvod, pro který by mělo být dáno exekutorovi více práv, než mají ostatní věřitelé, a tím vybočit ze zásad vymezených v ust. § 5 IZ, ani k omezení účinků ve smyslu ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Pro nedostatek osvědčení Navrhovatelem tvrzených skutečností a důvodů pro nařízení požadovaného předběžného opatření nebylo možno učinit náležitý závěr o existenci důvodů hodných zvláštního zřetele pro případné omezení některého z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, ve smyslu § 109 odst. 1 písm. b) a § 82 odst. 2 písm. b) IZ. Vzhledem k ustanovení § 7 IZ o přiměřeném použití občanského soudního řádu, soud vycházel z ustanovení § 102 a jeho odkazu na obdobné použití § 75 a násl. o.s.ř. Jelikož nebyly podmínky pro odmítnutí návrhu podle § 75a o.s.ř., když tento byl srozumitelný a určitý, ale tvrzené skutečnosti nebyly osvědčeny, pak na základě výše uvedených skutečností proto nezbylo než návrh na nařízení předběžného opatření zamítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. 142 odst. 1 o.s.ř., a to s ohledem na to, že v insolvenčním řízení rozhodnutím o návrhu na nařízení předběžného opatření končí podle § 15 IZ účast Navrhovatele předběžného opatření na řízení ve věci, tak se ustanovení § 145 o.s.ř. , dle kterého obecně platí, že o náhradě nákladů řízení o předběžném opatření se rozhoduje až v rámci rozhodnutí ve věci samé, neuplatní (v souladu s ustanovením § 7 IZ). Je proto nutno o náhradě nákladů řízení rozhodnout již v rámci rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření. V dané věci nebyl Navrhovatel předběžného opatření procesně úspěšný, a proto tedy nemá právo na náhradu nákladů řízení, a současně dle obsahu spisu žádnému jinému účastníku řízení v souvislosti s řízením o návrhu na nařízení předběžného opatření žádné náklady nevznikly, soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř. (a contrario) rozhodl tak, že žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

V Praze dne 9. září 2016

JUDr. Hana Hrabcová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Karolína Biniová