KSPH 63 INS 3802/2016-B-17
č.j. KSPH 63 INS 3802/2016-B-17

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci

dlužníků: a) Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem Němčice 42, 280 02 Němčice,

b) Kateřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Němčice 42, 280 02 Němčice,

o souhlasu s prodejem

takto:

Insolvenční soud i jménem věřitelského orgánu povoluje Davidu Čižínskému, narozenému 25. dubna 1975, bytem Suchdol 243, 285 02 Suchdol, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Romana Hály, na anonymizovano , bytem Němčice 42, 280 02 Němčice, a Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Němčice 42, 280 02 Němčice, ohledně nemovitých věcí, a to spoluvlastnického podílu dlužnice ve výši ideální 1/4 nemovitosti parc. č. st. 264, se všemi součástmi a příslušenstvím, především budovou č. p. 196, nemovitosti parc.č. 55/28, parc.č. 55/41, parc.č. 55/60 a parc.č. 55/63, vše v k.ú. Suchdol, zapsané na LV č. 895 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Odůvodnění: 1. Podáním ze dne 20. února 2018 se domáhal David Čižínský, narozený 25. dubna 1975, bytem Suchdol 243, 285 02 Suchdol, osoba blízká dlužníkům, udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitých věcí- spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/4 na nemovitostech parc. č. st. 264, se všemi součástmi a příslušenstvím, především budovu č. p. 196, parc.č. 55/28, 55/41, 55/60 a 55/63, zapsaných na LV č. 895 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, kdy uvedl, je spoluvlastníkem předmětných nemovitostí. O výjimku žádá v zájmu zachování bydlení a rodinných vazeb, které by mohly být narušeny spory ohledně případného vypořádání podílového spoluvlastnictví, a v zájmu úspěšného dořešení insolvenčního řízení. 2. Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit isir.justi ce.cz

výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. 3. V dané věci vykonává funkci věřitelského výboru soud. 4. Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl.

Praha 1. března 2018

JUDr. Naděžda Křivánková samosoudkyně