KSPH 63 INS 3068/2016-A-23
Jednací číslo: KSPH 63 INS 3068/2016-A-23

USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrabcovou v insolvenční věci dlužníka: Pavlína anonymizovano , anonymizovano , bytem Záboří 278, 277 41 Kly, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

o odvolání

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11.10.2016, č.j.: KSPH 63 INS 3068/2016- A-21, se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11.10.2016, č.j.: KSPH 63 INS 3068/2016-A-21, insolvenční soud uložil povinnost dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč z důvodu, že tři závazky dlužníka pocházejí z podnikatelské činnosti dlužníka. Jedná se o závazek u společnosti Zeppelin CZ s.r.o., IČO: 18627226, ve výši 41.603,-Kč, závazek u České správy sociálního zabezpečení, IČO: 0006963, ve výši 5.829,-Kč, a závazek u společnosti Staves s.r.o., IČO: 45194629, ve výši 44.376,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 25.10.2016 v zákonné lhůtě odvolání, jímž se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a zároveň doložil souhlasy věřitelů: Zeppelin CZ s.r.o., IČO: 18627226, a Staves s.r.o., IČO: 45194629, s řešením úpadku dlužníka oddlužením, a dále potvrzení o úhradě závazku věřitele Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 0006963.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem (též asistentem soudce) v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka lze v plném rozsahu vyhovět, a proto za použití citovaných ustanovení § 9 zákona č. 121/2008 Sb. a § 95 insolvenčního zákona napadené usnesení, kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, zrušil. isir.justi ce.cz

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 20. listopadu 2016

JUDr. Hana Hrabcová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Naďa Vlková